Piešťanci sa môžu hlásiť do komisií mestského zastupiteľstva

Mestský úrad (MsÚ) v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva (MsZ) vyzývajú občanov, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na chode a činnosti mestského zastupiteľstva, aby sa prihlásili za člena komisie MsZ.

Každá komisia MsZ bude zložená z poslancov MsZ a zástupcov verejnosti. Jedinou podmienkou pre uchádzača o členstvo je preukázateľná odbornosť v oblasti pôsobnosti komisie. Uchádzač nemusí mať trvalý pobyt v meste Piešťany. Vybraných kandidátov zvolí do funkcie MsZ na svojom zasadnutí v roku 2019.

Komisie MsZ sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne, kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Noví členovia budú za účasť na zasadnutiach predmetnej komisie odmeňovaní, podľa platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Piešťanoch.

Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto výzvu poslancov MsZ mesta Piešťany, môžu adresovať svoju žiadosť spolu s uvedením vzdelania a praxe v danej oblasti zástupcovi primátora emailom: michal.bezak@piestany.sk do 28. decembra 2018.

Komisie, ktorých sa obsadenie za členov týka, sú:

KOMISIA PRE LEGISLATÍVU, PRÁVO, FINANCIE A PODNIKANIE

KOMISIA PRE STRATÉGIU, VÝSTAVBU, DOPRAVU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KOMISIA PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE VECI A BÝVANIE

KOMISIA  PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ A KULTÚRU

KOMISIA PRE ŠPORT, REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH

Zdroj: MsÚ Piešťany