Obec Piešťany pred 75 rokmi slávnostne inštalovali za mesto

Štatút mesta udelili obci Piešťany 21. októbra. V rámci slávnostnej inštalácie odovzdal zástupca ministerstva vnútra predstaviteľom obce insigniu mesta reťaz s odznakom mesta.

V kronike sa k udeleniu štatútu mesta píše: „Slávnostná inštalácia Piešťan na mesto. Zbor Povereníkov SNR na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 1945 sa uzniesol podľa paragrafu 21, odst. 1, zák.čís.171/1943 Zb.z. a priznať obci Piešťanom charakter mesta s povolením užívať titul mesta. Uznesenie bolo Miestnemu národnému výboru dané na vedomie prípisom Prezídia Povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné dňa 29. augusta 1945, pod čís.2929/2-II./2-1945.“

Slávnostná inštalácia bola prevedená dňa 21. októbra 1945: „Inštalácia bola prevedená v rámci slávnostného zasadnutia širšieho výboru za prítomnosti členov širšieho výboru, ako aj všetkých obecných komisii, zástupcu Povereníctva vnútra Dr. Ladislava Šimoviča, ktorý bol poverený zastupovať povereníka SNR pre veci vnútorné Dr. Júliusa Viktoryho, predsedu Slovenskej národnej rady Dr. Jozefa Letricha, Jána Ursíniho, námestníka predsedu vlády v Prahe, zástupcov miestnych úradov, spolkov, vojska, ako aj zástupcov slovenských a českých miest a iných pozvaných hosťov. Inštalačný akt previedol v zastúpení povereníka pre veci vnútorné Dr. Ladislav Šimovič, prednosta II. oddelenia, ktorý odovzdal predsedovi, ako predstaviteľovi obce Piešťany, povýšenej na mesto ako insigniu mesta reťaz s odznakom mesta. V rámci tohto slávnostného zasadnutia širší výbor zostavil si program na výstavbu mesta Piešťany, ktorý má byť uskutočnený do 5 rokov.“

Zdroj: piestany.sk