O príspevok z Rezortu Piešťany treba žiadať do konca roka

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany musia najneskôr do 31. decembra 2019 podať žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov.

Každý, kto sa chce uchádzať o pridelenie finančných príspevkov na projekt súvisiaci s rozvojom turizmu v tomto regióne, musí podať žiadosť. Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2019 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované.

Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov. Našou snahou je vniesť takto transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie. Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2020 na webe oblastnej organizácie www.visitpiestany.sk.

V tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom. V budúcoročnom rozpočte má Rezort Piešťany stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. V každom prípade môžeme povedať, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.

Viac informácií v priloženej tlačovej správe a prílohách a na webovom sídle OOCR Rezort Piešťany: www.visitpiestany.sk/ziadost-o-prispevok

Text: Tlačová správa – Rezort Piešťany