23.01.2017 # 13:30 # 13:30

Mestská rada: Konateľa Bytového podniku majú schváliť poslanci

Spory okolo Bytového podniku Piešťany medzi časťou poslancov a vedením radnice pretrvávajú. Podľa odporúčania mestskej rady by mal primátor menovať konateľa až po získaní súhlasu mestského zastupiteľstva.

Terajšieho konateľa Bytového podniku Piešťany Pavla Vermeša menoval primátor Miloš Tamajka bez toho, aby o tom poslanci vôbec vedeli. Spravil to na konci decembra, keď z tejto funkcie odvolal Evu Kollárikovú.

Šéf právneho oddelenia radnice Pavol Vermeš je podľa jeho slov iba dočasným konateľom. Na ako dlho bol menovaný primátor nepovedal. O výbere jeho nástupcu by sa mal poradiť so zastupiteľstvom. V piatok 20. januára prijala takéto odporúčanie mestská rada.

Poslanci ešte začiatkom januára mestskému úradu taktiež odporučili vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa BPP. Či a kedy bude samospráva hľadať nového konateľa, aktuálne nie je jasné.

Platnosť uznesenia zastupiteľstva, na základe ktorého primátor ako jediný člen valného zhromaždenia BPP potrebuje pri vážnejších rozhodnutiach súhlas zastupiteľstva, je aktuálne pozastavená. Miloš Tamajka toto uznesenie nepodpísal. Podľa jeho názoru je v rozpore so zákonom.

Jeho veto môže byť prelomené, ak návrh uznesenia opäť podporia aspoň tri pätiny všetkých poslancov.

Dovtedy by sa však mali zmeniť stanovy a zakladacia listina BPP tak, aby mohlo mestské zastupiteľstvo schvaľovať najdôležitejšie úkony pri nakladaní s majetkom a kontrolovať hospodárenie. Súhlasili s tým všetci prítomní členovia mestskej rady, ale ich uznesenie má tiež iba odporúčací charakter.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

 • Fero

  Opäť dávam do pozornosti môj nedávny príspevok a tvrdím, že pán primátor nemá pravdu, veď vieme čítať v § 11 ods.4 zákona o obecnom zriadení sú uvedené výlučné kompetencie obecného zastupiteľstva a písm. l) tohto ustanovenia za čiarkou znie: zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
  S najväčšou pravdepodobnosťou trio Tamajka, Hynek a Vermeš tento text nečítali.

  Preto opakujem, že v Zbierke listín založených v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava sú založené (samozrejme okrem iných listín) tieto základné dokumenty (listiny) o Bytovom podniku Piešťany, s.r.o.:
  1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21. 06. 1999 do notárskej zápisnice N 211/99, Nz 210/99 podľa slovenského práva.
  2. Notárskou zápisnicou N 364/99, Nz 367/99 spísanou 29. 10. 1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení bola zmenená zakladateľská listina.
  3. Zmena zakladateľskej listiny v úplnom znení ako dodatok č. 1, spísaný vo forme notárskej zápisnice N 300/2003, Nz 42579/2003, zo dňa 30. 05. 2003. Zmena stanov schválená na 2. mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30. 5. 2003.
  Do dnešného dňa nie je v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava uložená nové rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny tejto spoločnosti, preto dávam do pozornosti niektoré údaje z notárskej zápisnice zo dňa 30.05.2003, teda z platnej zakladateľskej listiny Bytového podniku Piešťany, s.r.o.:
  Mesto Piešťany, IČO: 612 031, so sídlom Nám. SNP č. 3, Piešťany 92101 zastúpeným primátorom mesta Piešťany, ktorého oprávnenie konať v mene mesta …
  Účastník ma požiadal, aby do notárskej zápisnice bolo spísané nasledovné rozhodnutie: o zmenezakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným.
  Primátor mesta Piešťany rozhoduje o zmene zakladateľskej listiny
  v zhode s uzneseniami valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2003 spoločnosti
  Bytový podnik Piešťany, s r.o., so sídlom Školská 19, Piešťany 921 01, ktorých
  výpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1.
  Primátor mesta Piešťany, vyhlásil, že mesto Piešťany je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Bytový podnik Piešťany, s r.o., so sídlom Školská 19, Piešťany 921 01, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka číslo 11528/T, IČO: 36 232 700 (ďalej len“spoločnosť „).
  Právomoc valného zhromaždenia jediného spoločníka mesta Piešťany vykonáva
  Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, ktoré svojimi uzneseniami v právomoci valného zhromaždenia prijatými dňa 30.05.2003 schválilo stanovy spoločnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 2 a splnomocnilo primátora mesta Piešťany k prehláseniu, že zakladateľskú listinu spoločnosti zo dňa 21.06.1999 spísanú vo forme notárskej zápisnice N 211/99 Nz 210/99 notárom v Novom Meste nad Váhom, ktorá bola zmenená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.10.1999 a zmena zapísaná v notárskej zápisnici N 364/99 Nz 367/99, sa mení a dopĺňa na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.05.2003, ktorými boli schválené zmeny vzniknuté v spoločnosti s poukazom na novelu Obchodného zákonníka zákonom č. 500/2001 Z.z. vo forme notárskej listiny jednostranným právnym úkonom jediného spoločníka v dodatku č. 1 k zakladateľskej listine, ktorý dodatok sa prijíma v úplnom novom znení takto:
  Článok I. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Piešťany,
  IČO: 612 031, Námestie SNP č. 3, Piešťany 921 01
  Článok II. Obchodné meno spoločnosti je: Bytový podnik Piešťany, s.r.o..
  Sídlo spoločnosti je: Školská 19, Piešťany 921 01.
  Článok. VIII. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel patrí spoločníkovi.
  Článok IX.
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného
  zhromaždenia upravujú stanovy spoločnosti.
  Článok X. Spoločnosť má vytvorenú päťčlennú dozornú radu, ktorá dohliada na výkon konateľov a vedenia spoločnosti a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pôsobnosť dozornej rady upravujú stanovy spoločnosti.
  Článok XI. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.Obidvaja konatelia konajú v spoločnosti spoločne pri prevode a výplate finančných prostriedkov. Konatelia za spoločnosť konajú a podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojho mena a dodatku konatelia pripoja svoj podpis Pôsobnosť konateľov upravujú
  stanovy spoločnosti.
  Článok XII. Spoločník je subjektom všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo spoločnosti. Za spoločníka ako oprávnená osoba koná primátor mesta Piešťany. Práva a povinnosti spoločníka upravujú stanovy spoločnosti.
  Odo dňa 01.07.1999 bola zapísaná v Obchodnom registri zmena o spôsobe konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a dodatku konateľ, pripojí svoj podpis.
  Podľa § 132 ods. 1 Obchodneho zákonníka ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa
  § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka
  na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená.
  Podľa § 125 ods.1 Obchodného zákonníka Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
  a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
  b)schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
  c)schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,
  d)rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy ( § 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,
  e)rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
  f) vymenovanie,odvolanie a odmeňovanie konateľov,
  g)vymenovanie,odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
  h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,
  i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
  j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
  k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská
  zmluva alebo stanovy spoločnosti.
  Podľa stanov Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za spoločníka ako oprávnená osoba koná primátor mesta Piešťany, ktorý sa zúčastňuje prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na valnom zhromaždení a predkladá tu návrhy, vyjadruje sa k jednotlivým bodom programu a hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní tohto orgánu spoločnosti prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a primátora mesta Piešťany. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Rozhoduje o poverení a splnomocnení štatutárneho zástupcu spoločníka primátora mesta Piešťany na úkony spojené s vykonaním rozhodnutí valného zhromaždenia.
  Predstavme si, keďže po novom iba primátor vykonáva právomoci valného zhromaždenia, tak napr. pán primátor Tamajka rozhodne o zrušení spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. alebo o schváli zmluvu o predaji podniku sám, odvolávajúc sa na § 125 a § 132 Obchodného zákonníka a majetok mesta Piešťany, nebude už majetkom mesta.
  Podľa § 8 ods. 1 zákona o obecnom zriadení majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. K tomu treba konštatovať, že obec neplní úlohy iba na úseku verejnej správy, teda v oblasti, v ktorej sa rozhoduje o právach, oprávnených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb, ale plní i úlohy súvisiace so správou a nakladaním so svojím majetkom. V súvislosti s plnením úloh mimo oblasť verejnej správy patrí do výlučnej právomoci obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
  Obecné zastupiteľstvo určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkovými
  právami obce. Obchodný podiel v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je majetkové právo mesta Piešťany.
  Podľa § 13 ods. 6 prvá veta zákona o obecnom zriadení starosta môže pozastaviť výkon
  uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je
  pre obec zjavne nevýhodné.
  Citujem z upútavky tejto správy „Miloš Tamajka nepodpísal uznesenie poslancov, na základe ktorého by primátor ako jediný člen valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany (BPP) potreboval pri vážnejších rozhodnutiach súhlas zastupiteľstva.“ a dodávam, možno preto, že je to výhodné pre trio ……… a dodávam, že už sa medzi obyvateľstvom hovorí o zdražovaní tepla, údržby domov. Dobehneme týchto pánov?

  • Abab

   Konateľ s.r.o. nie je zástupca obce v štatutárnom orgáne. Primátor tiež nie je jediný člen VZ s.r.o., lebo tým je obec. Primátor je však najvyšším výkonným a štatutárom orgánom obce. Za svoju činnosť je zodpovedný a to aj trestnoprávne. Poslanci nezodpovedajú za nič a preto ani nemôžu nič riadiť!

   • Fero

    Podľa § 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení je starosta obce najvyšším výkonným orgánom a jeho funkcia je verejnou funkciou. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Pán primátor mesta Piešťany taktiež zložil takýto sľub, pretože by inak nemohol vykonávať funkciu štatutára nášho mesta. Ďalej podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení starosta (primátor) obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
    Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
    Podľa Stanov spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany, s. r. o., konkrétne článku 2 odsek 1 a 2 :
    1. Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. so sídlom Školská ul. č. 19, Piešťany, 921 01 je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel Sro, vložka číslo 11528/T, IČO: 36 232 700 (ďalej len „spoločnosť“) je obchodná spoločnosť založená jediným zakladateľom, v súlade s § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov a spoločnosť bola zapísaná v tomto registri dňa1. júla 1999.
    2. Mesto Piešťany je jediným zakladateľom a jediným spoločníkom v spoločnosti (ďalej len „spoločník“) a vlastní celý obchodný podiel.

    Podľa § 8 ods. 1 zákona o obecnom zriadení majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. K tomu treba konštatovať, že obec neplní úlohy iba na úseku verejnej správy, teda v oblasti, v ktorej sa rozhoduje o právach, oprávnených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb, ale plní i úlohy súvisiace so správou a nakladaním so svojím majetkom. V súvislosti s plnením úloh mimo oblasť verejnej správy obec môže napríklad nakladať s obchodnými podielmi v obchodných spoločnostiach, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe [§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení]. Teda obecné zastupiteľstvo určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkovými právami obce. Obchodný podiel v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je majetkové právo mesta Piešťany.

    Podľa článku 7 Stanov spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany, s. r. o.,

    1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Spoločník prostredníctvom poslancov svojho najvyššieho orgánu – Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany vykonáva právomoci valného zhromaždenia.
    2. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Rozhoduje najmä o:
    a) schválení stanov a ich zmien,
    b) zmenách zakladateľskej listiny,
    c) poverení a splnomocnení štatutárneho zástupcu spoločníka – primátora mesta Piešťany na úkony spojené s vykonaním rozhodnutí valného zhromaždenia,
    d) koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách,
    e) schválení ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a rozdelení zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období,
    f) spôsobe krytia strát spoločnosti,
    g) kúpe, scudzení alebo zaťažení nehnuteľností a o schvaľovaní ostatných majetkových dispozícií vyhradených na schválenie valnému zhromaždeniu,
    h) zvýšení alebo znížení základného imania a jeho spôsobe,
    i) udelení súhlasu na prevod obchodného podielu,
    j) nepeňažnom vklade
    k) spôsobe nakladania s voľným obchodným podielom,
    l) menovaní a odvolávaní konateľov spoločnosti ,
    m) odmene konateľov spoločnosti,
    n) menovaní a odvolávaní dozornej rady spoločnosti
    o) zrušení spoločnosti bez likvidácie rozdelením, zlúčením, splynutím, o premene na inú formu spoločnosti alebo družstvo alebo o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu, osobe likvidátora a jeho odmene,
    p) o ďalších záležitostiach spoločnosti a jej činnosti uvedených v týchto stanovách.
    3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie konateľom.

    Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem hlasovať a prijať toto uznesenie:

    A/
    Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany u k l a d á primátorovi Milošovi Tamajkovi predkladať Mestskému zastupiteľstvu Mesta Piešťany na schválenie všetky úkony pri kúpe, scudzení alebo zaťažení nehnuteľností a o schvaľovaní ostatných majetkových dispozícií týkajúcich sa majetku a majetkových práv spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany, s. r. o..

    B/
    Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany d o p o r u č u j e primátorovi Milošovi Tamajkovi rešpektovať ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany, s. r. o., ako aj Stanov spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany, s. r. o.. a plniť uložené povinnosti ustanovené v týchto listinách.

    Vážený Abab, vaše vyjadrenie mi silne pripomína reči pána Tamajku a zároveň musím konštatovať, že s týmto vyjadrením nemožno súhlasiť, preto poďme spolu čítať zákon, mestskú legislatívu a rozhodnutie Ústavného súdu SR, či NS SR.
    V ustanovení § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení je demonštratívnym spôsobom vymedzená výhradná pôsobnosť obecného zastupiteľstva, ktorú nemožno presunúť na iný orgán obce. Vo svojom prvom príspevku som už citoval § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení (ďalej len „zákon“) Najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie Mesto Piešťany je 100 % vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Jediného spoločníka na valnom zhromaždení zastupuje primátor mesta. Schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch tejto obchodnej spoločnosti zriadenej mestom má tak charakter poverenia (pokynu) jediného spoločníka pre svojho zástupcu na výkon hlasovacích práv v konkrétnej otázke a vychádza z § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom hlasovaní.
    Podľa čl. 69 ods. 3 veta druhá Ústavy SR, starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok.
    Podľa § 13 ods. 1 veta prvá zákona predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
    Podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
    Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
    Podľa § 14 ods. 2 Štatútu mesta Piešťany Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené podľa písm. l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,podľa písm. y) schvaľovať ďalšie úkony týkajúce sa hospodárenia s majetkom mesta v prípadoch ustanovených v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.
    Podľa § 5 ds.1 Štatútu mesta Piešťany majetkom mesta sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta, vrátane finančných prostriedkov, majetkové práva mesta.
    Podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany čl. II. majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa zákona o majetku obcí alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou- na základe kúpy, darovania alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom (ďalej len „majetok mesta“).
    Podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany čl. V. upravujúci právomoci pri hospodárení s majetkom mesta v ods. 2 primátor schvaľuje nakladanie s majetkom mesta do 10.000 € a podľa ods. 3 tohto článku mestské zastupiteľstvo nakladá s majetkom mesta nad 10.000 €. Podľa čl. II. Zásad je majetkom mesta aj jeho majetkové práva, do ktorého patrí aj aj vlastníctvo obchodného podielu v obchodných spoločnostiach, teda obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o..
    Podľa Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 389/08 z 1. apríla 2009:
    „Majetok obce ako majetok verejnoprávnej korporácie slúžiaci predovšetkým na plnenie jej úloh daných kompetenciami pri výkone samosprávy, ktoré sa realizujú v prospech jednotlivých subjektov práva majúcich k územiu obce právne relevantný vzťah, nemožno z hľadiska právneho režimu nakladania s ním porovnávať s majetkom iných subjektov súkromného práva. Potreba odlišného právneho režimu je daná snahou usmerniť využívanie majetku obce na plnenie úloh verejnoprávnej povahy, chrániť majetok obce pred jeho zneužitím a pred nehospodárnym nakladaním a zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a zveľaďovanie, a tým v čo najväčšej možnej miere zabrániť situácii charakterizovanej neschopnosťou obce plniť svoje verejnoprávne funkcie riadne a včas v dôsledku nedostatočnej majetkovej základne.
    Vychádzajúc z uvedených záverov ústavný súd vyvodzuje, že ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je potrebné vykladať zužujúco, čo sa týka oprávnenia starostu obce uskutočňovať právne úkony vo veciach hnuteľného majetku obce alebo jej majetkových práv v prípade, ak toto nakladanie nie je obmedzené zákonom alebo samotnou obcou prostredníctvom záväzného aktu obecného zastupiteľstva. V tomto kontexte je zároveň potrebné pristúpiť k extenzívnemu výkladu ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré priznáva obecnému zastupiteľstvu právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce, inými slovami, samotná skutočnosť neschválenia zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce obecným zastupiteľstvom mu uvedené právo neodníma. Opačný prístup k výkladu týchto zákonných ustanovení narúša koncepciu zákonodarcu zameranú na ochranu majetkovej základne obce slúžiacej prioritne na plnenie verejných úloh obce a zároveň nerešpektuje požiadavku ústavnej konformity výkladu zákona (čl. 152 ods. 4 v spojení s čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky).“
    Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Odo 21/2002 majetkovoprávne úkony, o ktorých prislúcha rozhodovať obecnému zastupiteľstvu, sú pre obec záväzné len v prípade predchádzajúceho kladného rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Bez takéhoto rozhodnutia starosta obce nemôže v uvedených prípadoch urobiť platný právny úkon za obec.
    Vedenie mesta Piešťany je povinné dodržiavať citované právne normy, ako aj štatút mesta a zásady hospodárenia mesta, samozrejmé aj zakladateľskú listinu a stanovi Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
    Na základe uvedeného konal primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka nezákonne na valnom zhromaždení mestskej spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany, s.r. o., keď na valnom zhromaždení rozhodol o odvolaní Ing. Kollárikovej a určení JUDr. Vermeša za konateľa tejto spoločnosti, tiež o odvolaní člena dozornej rady Cifru a menoval nového člena dozornej rady Ing. Kristeka .
    Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch nikdy nerozhodlo, nezvolilo a ani neprijalo uznesenie o odvolaní Ing. Kollárikovej a určení JUDr. Vermeša za konateľa tejto spoločnosti, tiež o odvolaní člena dozornej rady Cifru a menoval nového člena dozornej rady Ing. Kristeka .

X