Mestská rada aj o partnerstve s časťou Pekingu

Memorandum o nadviazaní priateľských vzťahov s pekinskou mestskou časťou Si-čcheng podpísal primátor Miloš Tamajka krátko po nástupe do funkcie (viac info). Teraz by sa mohla stať partnerským mestom Piešťan.

O tom a ďalších dôležitých návrhoch bude v utorok 10. marca rokovať mestská rada. Jej rokovanie je verejné a začína o 15.00 h v zasadacej miestnosti mestského úradu (na II. poschodí). Radnica zverejnila aj kompletné materiály, ktoré budú prerokované.

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 03. 02. 2015 (materiál)

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného
priestranstva na území mesta Piešťany (materiál)

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (materiál)

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zmene názvu ulice v Piešťanoch (materiál)

6. Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. (materiál)

7. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje (materiál)

8. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany (materiál)

9. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007
– 2013 k 1. 1. 2015 (materiál)

10. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2014 (materiál)

11. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru prenajatého M. LINE s. r. o. (materiál)

12. Informácia o zmenšení veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a k pozemku (materiál)

13. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Mojmírova ulica pre RAVAL TRADE, s. r. o. (materiál)

14. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Aloisa Vlčáka (materiál)

15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Milana Vrábla st. a spol. v k. ú. Piešťany, lokalita Vodárenská (materiál)

16. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s., v lokalite Studená
ulica (materiál)

17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martinu Gregoričkovú, lokalita Vodárenská, Piešťany (materiál)

18. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Kvasnicovú – Odevy, kožušiny a doplnky s. r. o. (materiál)

19. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve medzi mestom Piešťany ako prenajímateľom a Cirkvou adventistov siedmeho dňa, lokalita Zavretý kút (materiál)

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Antala a Silviu Antalovú, lokalita ul. Sv. Štefana (materiál)

21. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi Mestom Piešťany a JUDr. Štefan Bartovic a spol. (materiál)

22. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi Mestom Piešťany a Ing. Otakarom Macháčkom, Ing. Dagmar Macháčk (materiál)

23. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2014 (materiál)

24. Návrh na schválenie Pekingskej mestskej časti Xicheng (ČĽR) ako partnerského mesta pre Mesto Piešťany (materiál)

25. Rôzne

26. Ukončenie

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič