Mesto zoznam čiernych reklám nemá. Dodatočnú legalizáciu zákon zatrhne

Vlastníkom reklamných stavieb, ktorým chýbajú príslušné povolenia, sa kráti čas. Podľa novely stavebného zákona ich bude možné odstrániť a majiteľovi opakovanie udeliť pokutu.

Na sprísnenie zákonnej regulácie reklamných stavieb upozornil mestský úrad. Upravená legislatívna norma obsahuje novú definíciu pôvodne reklamného zariadenia a obmedzuje možnosť jeho dodatočného povolenia.

Stavebný úrad doteraz pri zistení čierneho reklamného zariadenie vykonal štátny stavebný dohľad a vlastníka riešil v konaní o priestupku alebo správnom delikte. Mohol mu uložiť pokutu.
„Súčasne zahájil konanie o dodatočnom povolení, resp. o odstránení týchto zariadení a vyzval stavebníka o predloženie žiadosti o ich dodatočné povolenie, o predloženie formálno-právnych náležitostí a o predloženie stanovísk dotknutých orgánov,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Bereczová.

Ak boli stanoviská kladné a žiadosť kompletná, vydal dodatočné povolenie. V prípade záporného postoja alebo chýbajúcich dokladov, nariadil odstránenie.

Po novom sú  vlastníci  čiernych  reklamných stavieb  povinní do 31. júla 2015 požiadať o ich  dodatočné povolenie. „Ak tak  neučinia  alebo  ak  sa v dodatočnom stavebnom konaní preukáže, že stavebný úrad nemôže vydať požadované dodatočné povolenie, takúto reklamnú stavbu možno odstrániť,“ dodala hovorkyňa.

Po tomto dátume už stavebný úrad nesmie čiernu reklamu zlegalizovať. Vlastníkovi nezostane nič iné, iba ju čo najskôr odstrániť. V opačnom prípade bude opakovane sankcionovaný.

Podľa veľkosti plochy mu hrozí pokuta od 150 do 450 eur. Okrem toho majú po novom majitelia povinnosť reklamné stavby označiť. Za jej nesplnenie zaplatia 50 eur.

Počet nelegálnych reklamných stavieb na území mesta aktuálne nie je známy. „Štatistiku čiernych reklám tunajší stavebný úrad nevedie a ani neplánuje túto štatistiku viesť,“ uzavrala Eva Bereczová.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič