Kto by mal byť Čestným občanom mesta Piešťany?

Pri príležitosti 75. výročia povýšenia Piešťan na mesto pripravuje radnica slávnostné oceňovanie osobností. Návrhy na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta môže poslať každý, rozhodovať budú mestskí poslanci.

Čestné občianstvo mesta Piešťany sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj a zveľadenie mesta Piešťany, ochranu jeho záujmov a  šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Piešťany sa udeľuje  za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,  technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej  činnosti, ďalej  osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí a tiež za  činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta  a jeho občanov. Obe ocenenia sa môžu výnimočne udeliť i po smrti.

Návrhy s krátkym zdôvodnením zasielajte najneskôr do 8. júna 2020 na adresu:

Mesto Piešťany, Kancelária vedenia mesta, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@piestany.sk.

O návrhoch bude v súlade so Štatútom  mesta rokovať mestské zastupiteľstvo.


Čestnými občanmi mesta Piešťany sú napríklad Milan Hodža, Ladislav Novomeský, Eugen Suchoň, Ľudovít Winter, Kornel Chmelo, Martina Moravcová, Juraj Slezáček, Dušan Dušek, ale aj Magag Unanovič Petrosjan, prvý sovietsky vojak, ktorý 4. 4. 1945 vstúpil do na územie mesta.


Zdroj: piestany.sk