Chránenými budú po novom aj dve lokality z okolia Piešťan

V zozname území, ktoré sa stanú chránenými je aj Chtelnické sysľovisko a Váh pri Hlohovci. Dnes o tom rozhodla vláda. Obe územia sú na zozname 169 nových lokalít európskeho významu, ktoré sa stanú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Lokalita s názvom Váh pri Hlohovci má rozlohu 123 hektárov a nachádza sa v katastroch obcí Drahovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce, Madunice a mesta Hlohovec.

Podľa materiálu, ktorý dnes prerokovala vláda, sa na tomto území nachádzajú biotopy európskeho významu. Ide o bahnité až piesočnaté brehy, prirodzené stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín. Medzi vzácne druhy, ktoré sa vo Váhu pri Hlohovci vyskytujú patria boleň dravý a hrúz bieloplutvý.

Zvýšenej ochrany sa dočká aj sysľovisko v katastri obce Chtelnica, kde žije druh európskeho významu syseľ pasienkový. Táto lokalita má rozlohu 73 hektárov.

Vďaka rozšíreniu sústavy území Natura 2000 bude ich ochrana podľa ministerstva životného prostredia oveľa účinnejšia.

Obe lokality v piešťanskom regióne budú mať 2. stupeň ochrany. Podľa zákona je tam napríklad zakázaný vjazd motorovým vozidlám a vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody na výsadbu drevín, likvidáciu trávnatých porastov aj na aplikáciu chemických látok a hnojív.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič