16.04.2015 # 14:46 # 14:46

Chcú oddĺžiť letisko, župa získa väčší vplyv

Inzercia

Dosiahnuť to má kapitalizáciou pohľadávok. V prípade súhlasu poslancov sa dlh letiska voči krajskej samospráve zmení na vklad do základného imania tejto spoločnosti. Župa tak získa väčší podiel akcií.

Letisko aktuálne dlží Trnavskému samosprávnemu kraju viac než 1,5 mil. eur. Podľa materiálu, ktorý v stredu 22. apríla prerokujú krajskí poslanci, poskytla župa pôžičky v tejto hodnote prostredníctvom svojej spoločnosti SMS TTSK na „zabezpečenie prevádzkyschopnosti letiska.“

Kapitalizáciou pohľadávok, by sa letisko zbavilo iba časti svojho dlhu. Jeho celková hodnota totiž prevyšuje 2,5 mil. eur. Medzi veriteľmi je aj Mesto Piešťany s pohľadávkou takmer 400-tisíc eur za daň z nehnuteľnosti.

„Kapitalizácia pohľadávky znamená, že veriteľ – akcionár nestratí svoju pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., ale jej kapitalizáciou dôjde k navýšeniu jeho majetkovej účasti a posilneniu vplyvu na rozhodovacích právach akcionára,“ píše sa ďalej v návrhu.

Ak sa s ním krajskí poslanci stotožnia, najbližšie valné zhromaždenie bude musieť schváliť zvýšenie základného imania spoločnosti.

V nej má Trnavský samosprávny kraj akutrátne 56,37 %, Mesto Piešťany 21,49 % a štát 22,14 % akcií. Ako sa zmení akcionárska štruktúra po kapitalizácii pohľadávok zmení akcionárska štruktúra, nie je v návrhu uvedené.

Župa však deklaruje, že tento krok vytvorí reálny predpoklad pre razantnejšiu pomoc zo strany štátu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

 

X