Balneologické múzeum nechalo zreštaurovať plagáty Zdeňka Buriana

Balneologické múzeum Imricha Wintera pokračovalo aj v roku 2019 a 2020 v reštaurovaní zbierkových predmetov z papiera. Bolo to možné vďaka finančnej podpore – grantu poskytnutému Fondom na podporu umenia v roku 2019. Boli zreštaurované dva plagáty s reprodukciami malieb významného českého maliara a grafika Zdeňka Buriana (1905 – 1981) a secesný album na uloženie zbierky pohľadníc kúpeľov Trenčianske Teplice.

Plagáty sú zaradené v prírodovednej zbierke múzea a slúžili ako školské pomôcky a využívali sa pri výučbe. Vzhľadom na tlačené popisy v nemeckom jazyku na rubovej strane plagátov konštatujeme, že išlo o plagáty určené na export do nemecky hovoriacich krajín. Projektom ich reštaurovania sme nadviazali na predošlé reštaurovanie štyroch plagátov zo súboru tohto typu školských pomôcok, ktoré sú zaradené v prírodovednej zbierke nášho múzea.

Reštaurátorka papiera Mgr. art Jana Krajčovičová postupne zreštaurovala dva plagáty – „Deinotherium gigantissimum“ (evidenč. číslo P-694) a „Karbónsky prales na brehu plytkého jazera. Obrovská pravážka z rodu Meganeura“ (evidenč. číslo P-695). Ako školské pomôcky ich vydalo v roku 1959 Státní pedagogické nakladatelství, n.p. Praha.

Plagáty sú vytlačené na pevnom papieri, ktorý sa stáča. Do múzea sa dostali darom a boli dlhodobo uchovávané v stočenom stave. Povrch plagátov bol znečistený drobnými nečistotami a depozitmi. V hornej časti plagátu Deinotherium bolo vidieť pokreslenie bledomodrou školskou kriedou v hrubšej vrstve, zrejme za účelom farebného potlačenia poškodení tejto časti plagátu. Pri okrajoch boli úbytky papierovej hmoty, roztrhnutia, výraznejšie sú zlomy rohov. Zlomy papiera vidieť aj v ploche plagátov. Na niektorých miestach sú aj výraznejšie roztrhnutia zasahujúce do plochy plagátov. Na zadnej strane sa nachádzajú popisy čo plagáty zobrazujú v nemčine. Tieto texty sú čiastočne neúplné pretože okraje plagátov boli druhotne mierne orezané.

V rámci reštaurovania vykonala obojstranné mechanické očistenie ich povrchov od usadenín a nečistôt a čistenie vo vodných roztokoch. Z plagátu Deinotherium odstránila aj vrstvu školskej kriedy v hornej časti plagátu. Z plagátu Karbónsky prales zasa lepiacu pásku.

Ďalšou etapou bolo lokálne podlepenie zlomov a roztrhnutí japonským papierom a neutrálnou archívnou páskou a doplnenie chýbajúcich miest tekutou papierovinou. Nasledovala neutralizácia papiera, lisovanie a v záverečnej fáze reštaurátorka jemne vyretušovala doplnené miesta a poškodenia povrchu tak, aby boli farebne zjednotené.

Cieľom reštaurovania bolo navrátiť plagátom v maximálnej možnej miere pôvodný vzhľad a zamedziť ich ďalšej degradácii. Návštevníci múzea si ich budú môcť prezrieť v hlavnej expozícii múzea.

Historický secesný album na pohľadnice evidovaný v zbierke Balneohistórie B2 (evidenč. číslo B2-930). V albume je uložená zbierka 72 pohľadníc s tematikou kúpeľov Trenčianske Teplice (a z nich 18 pohľadníc sú pohľadnice s národopisnými motívmi vzťahujúcimi sa tiež k Trenčianskym Tepliciam). Časovo pochádzajú z obdobia od konca 19. storočia do 40. rokov 20. storočia. Na titulnej strane je nalepený secesný motív ženy prekrývajúci farebnú drobnú maľbu – pohľad na krajinku. Album bol získaný kúpou od publicistu a spisovateľa, autorov článkov i publikácií o Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach Ing. Jána Šípoša.

Povrch väzby aj listy knižného bloku albumu boli znečistené, listy najmä v prehyboch zložiek. Časté boli roztrhnutia listov v miestach výsekov, ktoré slúžia na uchytenie pohľadníc. Krehkosť a lámavosť papiera bola zapríčinená jeho zvýšenou kyslosťou, ktorá priebežne narastá počas starnutia papiera, a tiež pôsobením svetla. Na niektorých listoch boli viditeľné farebné zmeny spôsobené svetlom, spôsobené tým keď bol album dlhšiu dobu otvorený na jednom mieste. Väzba albumu je vyhotovená na knihársku gázu, zložky sú na ňu uchytené pomocou oceľových sponiek. V miestach kde sa knižný blok pripája k doskám boli roztrhnutia, čím knižný blok stratil s doskami súdržnosť. Z chrbtovej časti väzby sa zachovali len dva fragmenty čiastočne prichytené v mieste drážky ku zvyšku väzby. Dosky väzby boli na hranách a rohoch odreté, lepenka sa v rohoch rozpadala po vrstvách. Povrch pokryvu bol poškodený. Prednú dosku zdobí farebný obrázok s motívom zimnej krajinky prelepený iným – grafikou s motívom ženy a s druhotným nápisom: Trenč. Teplice.

Reštaurátorka vyčistila povrch väzby a stránky knižného bloku albumu od prachu a nečistôt. Nasledovala neutralizácia papiera a scelenie roztrhnutých a zlomených častí papiera na jednotlivých stranách albumu. Potom uvoľnila a odstránila grafiku s motívom ženy a odokryla pôvodný obrázok na titulnej strane albumu. Spevnila poškodené hrany a rohy dosiek väzby. Po dohovore s objednávateľom reštaurátorka poškodený a čiastočne chýbajúci pokryv chrbta novým farebne príbuzným materiálom. Nasledovalo retušovanie pokryvu a obrázku na titulnej strane väzby. Napokon reštaurátorka pre album vytvorila na mieru ochranné puzdro.

Reštaurovaním sa podarilo zastaviť degradáciu materiálu albumu, zlepšiť jeho stav a obnoviť estetické hodnoty. Návštevníci si ho môžu pozrieť v stálej expozícii múzea.

Plagát „Deinotherium“ stav pred reštaurovaním

Plagát „Deinotherium“, detail jedného z poškodení

Plagát „Deinotherium“, stav po reštaurovaní

Plagát „Karbónsky prales“, detail poškodenia v ľavom dolnom rohu

Plagát „Karbónsky prales“, detail poškodenia v ľavom dolnom rohu po doplnení papierovinou

Plagát „Karbónsky prales“, stav po reštaurovaní

Album so zbierkou pohľadníc kúpeľov Trenčianske Teplice, stav pred reštaurovaním

Pôvodný výzdobný motív druhotne prelepený secesným motívom ženy na titulnej strane albumu

Album po reštaurovaní, celkový pohľad

Pôvodný výzdobný motív na titulnej strane albumu po odstránení druhotného motívu a po zreštaurovaní

Reštaurované s podporou Fondu na podporu umenia hlavným partnerom projektu.

Text: Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná, Jana Krajčovičová