Balneologické múzeum I. Wintera pokračuje v reštaurovaní zbierkových predmetov

Jedným z projektov Balneologického múzea Imricha Wintera v rokoch 2021 – 2022 bolo zreštaurovanie zbierkových predmetov z papiera evidovaných ako súčasť materiálov k dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré z verejných zdrojov na tento projekt poskytol Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, bolo možné tento projekt zrealizovať.

Reštaurátorka papiera Mgr. art Jana Krajčovičová zreštaurovala súbor 10 drobných tlačí – historických brožúr, sprievodcov a príručiek o kúpeľoch Piešťany (Alter, H.: Der Kurort Pystjan in Ungarn, Pressburg 1875 (76 listov, k tomu pred titulným listom vložený list s grafikou a k poslednej zložke všitý 1 zložený list), o (v súčasnosti nefungujúcich), Čiernohorských kúpeľoch (Polónyi, K.: A feketehegyi vizgyógyintézet, Rozsnyó 1882), sprievodca o Piešťanoch vydaný v Bratislave (Heksch, A. F.: A fürdö és uti kalauzok szerkestösége. Führer durch Pöstyén (Pistyán), Pressbourgh 1884), menšia tlač o bahenných kúpeľoch v Piešťanoch od kúpeľného lekára Kolomana Fodora (Fodor, K.: Pöstyéni iszapfürdö, Bécs 1888 (brožúra zložená z 2 blokov – 1. blok: 22 listov, 2.

blok: 15 listov). Výtvarne veľmi peknou secesnou knižočkou je knižka o Rajeckých Tepliciach (Rajeczfürdö, nedatované). Súbornou prácou je dielo, ktoré napísal Vilmos Hankó Kúpele a minerálne vody Uhorska (Hankó, V.: Magyarország fürdői és ásványvizei. Tájékoztató a fürdők, gyógyítóhelyek és ásványvizek megválasztásánál) vydané v Budapešti v roku 1905. Hodnotnou knižočkou je dielko rodáka z Vrbového J. Zigmundíka (Počiatky domáceho liečenia čili základy vodo- a prírodoliečby, Trnava 1905, 65 listov – neúplný knižný blok, chýba 27 listov). Odbornými tlačami sú príručky balneológie (Kaminer – Dietrich: Handbuch der Balneologie…Band III., Leipzig 1924, Kaminer – Dietrich: Handbuch der Balneologie…Band IV., Leipzig 1924) a menšia brožúrka Od H. Doernera: Sociální péče o rheumatiky v lázních Píšťanech (Piešťany 1926).

Knižky a brožúry niesli stopy mikrobiálneho napadnutia. Papierové obaly boli znečistené, papier často stmavnutý, krehký a lámavý. Papier knižných blokov mal rovnaké poškodenie vo väčšej či menšej miere. Mierne zožltnutie poukazovalo na určitú degradáciu a zvýšenie kyslosti. Povrchové znečistenie prachom v niektorých prípadoch preniklo do štruktúry papiera a bolo možné odstrániť ho iba v malej miere. Väzby sa často rozpadávali a zložky knižných blokov boli uvoľnené – porušené a blok držal spolu už len zaglejením chrbta zložiek, čiastočne bol fixovaný lepiacou páskou, ktorou bol v niektorých prípadoch prelepený aj chrbát knižky. Z chrbtovej časti obalov sa vo viacerých prípadov zachovali len zlomky. Okraje a najmä rohy listov sú na mnohých miestach poškodené.

V prípade knihy o Rajeckých Tepliciach bolo pôvodné šitie urobené železnými sponkami (forma zošita). Tie sa zhrdzavením uvoľnili a hrdza deštrukčne pôsobila na okolitý materiál papiera i plátna použitého na chrbát brožúry. V strede brožúry je vložený skladaný štvorlist s mapou vytlačenou farebne. Je na nej vyznačená plánovaná rekonštrukcia areálu kúpeľov. Na prilepenom tenkom papieri je znázornený aktuálny stav kúpeľného areálu. V prípade, že sa na oboch stranách listov obalu nachádza tlačený text – tieto pôvodné strany obalu neboli podlepené pevným papierom, ale len tenkým japonským papierom a všité alebo vlepené k prednej a zadnej časti knižného bloku.

V rámci projektu boli zreštaurované mechanické poškodenia, úbytky papierovej hmoty, poškodené väzby ako aj vnútorné časti – samotné bloky listov týchto materiálov. Materiály prešli aj procesom čistenia od nečistôt, depozitov a i. Jednotlivé materiály súboru – historické brožúry, sprievodcovia, príručky boli podrobené procesu neutralizácie pH papiera. Reštaurátorka rekonštruovala šitia blokov a nové zaglejenie chrbta blokov, celkové podlepenie obalov brožúr s použitím papiera príbuznej farby. V niektorých prípadoch (podľa stavu zachovania) boli fragmenty chrbta aplikované na nový podklad. V prípade výskytu stránky s grafikou bola táto podlepená a následne lisovaná. Pri niektorých tlačiach reštaurátorka spevnila a prepojila listy knižných blokov prúžkami japonského papiera. Poškodenia papiera bloku podlepila archívnou neutrálnou páskou. V knihe Jána Zigmundíka chýbali listy v závere publikácie. Počas šitia knihy bolo do knižného bloku zakomponovaných 27 novovytlačených strán namiesto tých chýbajúcich.

Reštaurovanie tohto súboru nadväzuje na reštaurovanie historických albumov z balneohistorickej zbierky múzea, reštaurovanie rôznych iných predmetov z papiera (historických kúpeľných plagátov, grafík, rôznych pamätných tlačí) z tejto zbierky v minulosti. Predmetný súbor materiálov informuje o dejinách kúpeľov a aj o trendoch v kúpeľníctve koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ide o materiály v rôznych jazykoch – nemčine, maďarčine, ale i slovenčine a češtine. Ich autormi sú lekári, kúpeľní lekári a vôbec ľudia z prostredia kúpeľov a kúpeľníctva. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia bol súbor tlačí zreštaurovaný a môžete ho obdivovať na malej výstave v hlavnej expozícii múzea.

Heksch, A. F.: Führer durch Pöstyén (Pistyán), Pressbourgh 1884, pred reštaurovaním

… a po reštaurovaní

Dielko rodáka z Vrbového J. Zigmundíka (Počiatky domáceho liečenia čili základy vodo- a prírodoliečby, Trnava 1905, stav pred reštaurovaním

… a po reštaurovaní

Knižka o Čiernohorských kúpeľoch (Polónyi, K.: A feketehegyi vizgyógyintézet) z roku 1882, stav pred reštaurovaním

… a po reštaurovaní

Plán kúpeľov v knižke o Rajeckých Tepliciach, stav pred reštaurovaním

… a po ňom

Menšia tlač o bahenných kúpeľoch v Piešťanoch od kúpeľného lekára Kolomana Fodora, stav pred reštaurovaním

… a po ňom

Knižka od lekára Hermanna Altera o kúpeľoch Piešťany v Uhorsku vydaná v Prešporku v roku 1875, stav pred reštaurovaním

… a po ňom

Text: Vladimír Krupa

Foto: Mgr. art J. Krajčovičová, Eva Drobná