Atletická dráha, oprava pilierov aj Štúrovej ulice, búranie školy – pozrite si rozpočtové priority Piešťan

Mestskí poslanci minulý týždeň schválili návrh rozpočtu mesta Piešťany na nasledujúci rok. Samospráva počíta s príjmom takmer 32 mil. eur. Plánované výdavky sú o približne milión eur nižšie.

Okrem rozpočtu mesta odobrilo zastupiteľstvo vo štvrtok 10. decembra aj rozpočty Služieb mesta Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany a Mestského kultúrneho strediska Piešťany.

Práve tejto organizácii poslanci venovali najviac pozornosti a nakoniec jej znížili transfer od zriaďovateľa o 30-tisíc eur. Rozpočet MsKS na nasledujúci rok je na základe rozhodnutia zastupiteľstva 871 500 eur, z toho 400-tisíc eur predstavuje transfer od mesta Piešťany.

Samotná radnica bude v roku 2021 hospodáriť s príjmami vo výške 31 946 792 eur a s výdavkami 30 907 410 eur.

Viacerí poslanci vyjadrili nesúhlas s tým ako je rozpočet zostavený, Zuzana Svrčeková ho označila za „prejedací“. Primátor Peter Jančovič však nastavenie hospodárenia v roku 2021 obhajuje: „Je v ňom priestor na rozvoj a vzhľadom na to, že neberieme úver, snažíme sa byť konzervatívni a nechceme riskovať, veľmi efektívne využívame finančné zdroje, aby sme realizovali čo najviac rozvojových projektov.“

Týždeň po schválení rozpočtu radnica zverejnila prehľad vybraných investícií, ktoré obsahuje:

Kolonádový most – práce v exteriérových častiach mosta sú už ukončené. V budúcom roku sa bude pokračovať prácami v interiérových častiach mosta. Dokončí sa zariadenie a vybavenie interiérov mosta – pitného pavilónu, informačného centra, virtuálnej galérie a virtuálnej prehliadky. Bude sa tiež pracovať na sanácii pilierov mosta, ktoré sú podľa odborníkov podmyté. Investícia je vo výške 797 000 €.

Lávka pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste – dokončenie opravy lávky vo výške 200 000 €. Ukončenie prác na lávke je naplánované do konca marca 2021.

Zbúranie chátrajúceho objektu školy a revitalizácia priestoru na sídlisku Adama Trajana – ide o zatraktívnenie priestoru na sídlisku zbúraním objektu bývalej školy s následnou rekultiváciou vzniknutej plochy v predpokladanej výške 170 000 €.

Štúrova ulica – ulicu čaká kompletná rekonštrukcia vo výške 393 600 €. Ulica, ktorá patrí medzi najhoršie v meste, bude mať nový asfaltový povrch a cyklochodníky.

Verejné osvetlenie – plánuje sa realizovať rekonštrukcia vybraných častí osvetlenia v meste a výstavba nového osvetlenia vo výške 120 000 €. Pôjde o rekonštrukciu osvetlenia v častiach, ktoré majú najväčšie problémy s technickým stavom verejného osvetlenia.

Revitalizácia toku Dubová – investícia vo výške 287 000 € v ktorej ide o zatraktívnenie priestoru okolo potoku Dubová v úseku od OD Prior po sídlisko na Vodárenskej ulici.

Prednádražie – sadové úpravy – vo vnútroblokoch sídliska sa bude realizovať revitalizácia priestorov. Súčasťou úprav bude výrub a výsadba nových stromov, tiež osadenie nových lavičiek.

Detské ihrisko Inčučuna – rekonštrukcia ihriska, na ktorom pribudnú nové hracie prvky, lavičky, zeleň a oplotenie v sume 115 000 €. V priestore bývalého ihriska tak vznikne nové a bezpečné detské ihrisko.

Základná škola F. E. Scherera – pokračovať bude postupná rekonštrukcia, výmena okien na celej škole. Investícia je vo výške 186 000 €. Pritom v roku 2019 a 2020  boli na tejto škole realizované veľké investičné akcie, ktoré majú za účel školu zmodernizovať.

Základné školy Holubyho a Mojmírova – na oboch školách sa budú vytvárať odborné učebne v hodnote cca 300 000 €.

Atletická dráha –  rekonštrukciou dráhy na futbalovom štadióne vznikne nový 400 metrov dlhý atletický ovál so šiestimi dráhami na ovále a ôsmimi dráhami na rovinke pred tribúnou. Súčasťou areálu budú aj atletické sektory. Súčasný škvarový povrch nahradí tartan, ktorý spĺňa kritéria Medzinárodnej atletickej federácie. V meste nám tak pribudne nové športovisko. Na celkovej sume  777 000 € sa mesto bude spolupodieľať financiami vo výške 514 000 €.

Ďalšie investície – plánuje sa vybudovanie vjazdu do Zberného dvora vo výške 89 000 €, chodníkov na cintorínoch na Bratislavskej a Žilinskej ceste, ktoré sú v zlom technickom stave, vo výške 134 000 € a priechodov pre chodcov na sídlisku Adama Trajana. Medzi plánované investičné akcie sa dostala aj rekonštrukcia zdevastovaných spomaľovačov na Nitrianskej ulici alebo aj novej autobusovej zastávky v Kocuriciach, všetko v hodnote 70 000 €. V roku 2021 sa tiež plánuje diagnostikovať stav všetkých mostných telies na území mesta. Údaje budú podkladom pre plánovanie opravy alebo rekonštrukcie.

Súčasťou rozpočtu je aj príprava projektov pre nové investičné akcie:

Priestor pred OD Kocka – spracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s revitalizáciou priestoru trhoviska a výstavbou nového cyklochodníka v hodnote 8 000 €.

Priestor pred Kolonádovým mostom – projekt pre ucelenie priestoru predpolia kaplnky a mosta v nadväznosti na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Mestský park – centrálna lúka – projekt na obnovu časti parku, ktorý zahŕňa revitalizáciu zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukciu chodníkov, nové výsadby a výstavbu bludiska.

Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh – cieľom projektu je vytvorenie parku s vysokou estetickou hodnotou so zameraním na zadržiavanie a opätovné využívanie zrážkovej vody. Súčasťou projektu sú aj plochy pre oddychové a športové aktivity alebo aj detské vodné ihrisko. Suma 304 000 bude financovaná z finančných prostriedkov európskej únie, o ktorú sa bude radnica uchádzať.

Revitalizácia toku Dubová – projekt, ktorý pokračuje v k zatraktívneniu priestoru pri potoku v úseku od Vodárenskej ulice po Orviskú cestu.

Opravy ciest – projekt na opravu ciest Kukorelliho pri Dubovej a časti Vrbovskej cesty, 30 000 €.

Polopodzemné kontajnery – spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu odpadu vo vybraných lokalitách v meste.

Cyklochodníky – projektové dokumentácie pre realizáciu nového úseku od Krajinského mosta po kúpele a na ulici Pod Párovcami v úseku od Kuzmányho po bývalé zberné stredisko. Projekty budú ako podklad pre žiadosť o grant z financií EÚ.

Plavecké centrum – realizácia projektu na výstavbu plavárne v hodnote 187 400 €.

Skatepark – projekt na vybudovanie nového skateparku v Piešťanoch.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk