Areál školy v Rakoviciach má po modernizácii slúžiť verejnosti

Trnavský samosprávny kraj má plán na modernizáciu Spojenej školy v Rakoviciach, ktorej je zriaďovateľom. Zámer sa realizuje v troch paralelných líniách.

V prvej fáze župa upraví vjazd do areálu a bude pokračovať jeho komplexnej revitalizácií. Druhým procesom je implementácia eurofondového projektu, v rámci ktorého sa zrekonštruujú skleníky a nakúpi technické vybavenie. Do tretice župa počíta s nadstavbou existujúcej budovy, kde vzniknú nové odborné učebne. Zo školy sa tak stane špičkové centrum odborného vzdelávania a prípravy v záhradníctve a ovocinárstve, ktoré má potenciál prilákať študentov zo širšieho okolia.

„V areáli Spojenej školy v Rakoviciach sa nachádza spoločensky hodnotný šesťhektárový prírodno-krajinársky park, historický kaštieľ, učebne odborného výcviku, internát aj školská kuchyňa s jedálňou. Máme plán, ako tento priestor revitalizovať. Vyhlásili sme verejné obstarávanie na prvú etapu stavebných prác, ktoré sa týkajú úpravy vjazdu. Pokračovať chceme vybudovaním jazierka, jedlých aj japonských záhrad, školského vinohradu či oddychových zón. Perspektívne budú prístupné pre verejnosť na rekreáciu a trávenie voľného času s možnosťou dozvedieť sa o tvorbe udržateľného životného prostredia,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Na projekt modernizácie materiálno-technického vybavenia školy župy získala príspevok z eurofondov vo výške 1,1 milióna eur. Vďaka nemu sa nakúpia traktory a nové pomôcky na praktické vyučovanie. Zabezpečí sa aj bezbariérovosť, pričom bude vybudovaná exteriérová rampa a schodisková plošina pre imobilných, zmodernizujú sa sociálne zariadenia a kúpeľne. Najväčšou zmenou prejde skleník, ktorý bude vybavený rozvodom vody, drenážou strechy a podlahy, vodným i celoplošným podlahovým kúrením, elektro-osvetlením a rozsiahlym tieniacim systémom.

„Popri zlepšovaní podmienok na praktické vyučovanie záhradníctva alebo ovocinárstva počítame s postupným prispôsobovaním študijných a učebných odborov potrebám trhu práce, najmä zamestnávateľom v regióne. Ich paletu spestríme o žiadané ekonomické smery, ako napríklad rozvoj vidieka, či agroturistiku,“ doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda s tým, že sa v tejto súvislosti počíta aj s nadstavbou existujúcej budovy, kde vzniknú nové odborné učebne.

„Vďaka eurofondovému príspevku vo výške 311-tisíc eur kúpime traktor s prívesom a zmodernizujeme informačné technológie na Spojenej škole, organizačnej zložke SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Ďalších 257-tisíc eur je určených na vybavenie dvoch odborných učební na praktické vyučovanie zdravotníckych predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Skalici, kde bude osadená aj výťahová plošina. Cieľom projektu je uľahčiť prechod študentov z laboratórnych do reálnych podmienok, a tiež zlepšiť podmienky na vyučovanie prvej pomoci,“ povedala Katarína Pavlíčková, poverená riadením Odboru riadenia projektov Úradu TTSK.

Zdroj: Tlačová správa TTSK