Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vydalo koncom roka 2020 publikáciu – Miroslava Sedláka Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku.

Vďaka finančnej podpore získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu umenia – hlavného partnera projektu – pridelenej v roku 2020, sa podarilo tlačou vydať diplomovú prácu autora Mgr. Miroslava Sedláka, absolventa vysokoškolského štúdia archeológie. Odborným garantom diplomovej práce, školiteľom je prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Katedry archeológie. Profesor Bátora je jeden z popredných slovenských archeológov a venuje sa problematike doby bronzovej.

Kniha prináša komplexný obraz pravekého vývoja oblasti Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy, na ktorý nadväzujú mladšie civilizácie, ako aj tá súčasná. Autor podrobne spracoval evidenciu všetkých lokalít a nálezov od staršej doby kamennej – paleolitu až po staršiu dobu železnú a vyhodnotil ich vzájomné vzťahy.

Po úvodnej časti nasleduje kapitola charakterizujúca záujmovú oblasť „Geografická a geomorfologická charakteristika územia“ a po nej je kapitolka Ciele a metodika práce.

So stavom archeologických výskumov a poznania danej oblasti sa čitatelia oboznámia v kapitole Dejiny bádania na Trnavskej pahorkatine a Dolnovážskej nive. Za ňou nasledujú kapitoly predstavujúce jednotlivé obdobia praveku na základe súčasného poznania a výsledkov a zistení archeologických výskumov. Obdobia pravekú sú delené na jednotlivé časové obdobia a od obdobia neolitu sú členené na jednotlivé praveké kultúry skupiny či horizonty (napr. Paleolit a mezolit, Neolit (kultúra so staršou lineárnou keramikou, kultúra s mladšou lineárnou keramikou, želiezovská skupina, lužianska skupina, lengyelská kultúra), eneolit, doba bronzová, doba halštatská). V záverečnom bloku tejto časti práce nasleduje záverečné zhrnutie, poďakovanie a zoznam použitej literatúry.

Druhú časť práce tvorí prehľadný katalóg všetkých pravekých lokalít z Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá zasahuje do Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Do práce sú zaradené aj niektoré katastre obcí okresov Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany a Trnava. Vymedzená oblasť je presne geomorfologicky daná, avšak hranice sú prispôsobené potrebám práce. Dôvodom je snaha dodržať celistvý krajinný obraz. Túto časť tvoria tabuľky zmien názvov obcí alebo polôh, katalóg lokalít a na záver sú zaradené mapy a obrazová príloha.

Práca je zameraná na využitie pre vysokoškolských študentov archeológie a histórie, pracovníkov pamiatkových úradov, múzeí i občianskych združení a bude mať využitie aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v predmetnom regióne.

Do projektu vydania publikácie bol zapojený Mgr. Miroslav Sedlák (autor práce), Dr. Jozef Bátora (Univerzita Komenského Bratislava) – odborný garant práce, ktorá vznikla ako diplomová práca autora; Marián Klčo (regionálny historik a archeológ), PhDr. Vladimír Krupa (archeológ). Do projektu bola zapojená aj pani Margita Knapová (jazyková a štylistická korektúra textu).

Rozsah knihy je 248 strán vrátane farebnej mapovej a obrazovej prílohy. Kniha bude distribuovaná do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku a záujemcovia ju budú môcť získať aj prostredníctvom internetovej stránky múzea.

Text: Vladimír Krupa