Blog Petra Zemánka: Otvorený list županovi TTSK

Vážený pán župan Jozef Viskupič, ako občan Piešťan si dovolím týmto listom vyjadriť svoju nespokojnosť s až podradnou pozíciou mesta Piešťany v rámci schváleného Plánu udržateľnej mobility (PUM) TTSK a jeho strategického vplyvu na život obyvateľov v regióne v horizonte najbližších 10-20 rokov. Z pohľadu schválenej priority projektov v Zásobníku PUM sa jedná o zrejmú diskrimináciu obyvateľov Piešťan.

Na križovaní ciest I/61 a II/499 vedených prieťahmi nášho kúpeľného mesta bola v rámci získania vstupných údajov pre tvorbu PUM nameraná aktuálna intenzita dopravy cca 50 tisíc vozidiel denne, čo korešponduje s intenzitou dopravy na diaľnici D1 po spojení s R1 medzi Trnavou a Voderadmi… Dopravný uzol s takouto intenzitou dopravy s výnimkou Trnavy zrejme neexistuje v žiadnom inom meste TTSK. Logicky by sa to malo odraziť aj pri tvorbe PUM.

Vzhľadom na používaný kľúč pri navrhovaní budovania cestných obchvatov miest by mali byť Piešťany zaradené prioritne do I. etapy Zásobníka PUM TTSK, priamo za Trnavou. Realita je však iná – žiadny obchvat Piešťan sa do I. etapy vôbec nedostal! Prečo ?

Cesta I. triedy I/61 (vedená tiež ako E75) je popri D1 jedinou medzinárodnou cestou, ktorá križuje trnavský kraj a prechádza dvomi najväčšími mestami v kraji – Trnavou a Piešťanmi. Cesta E75 prepája 4 krajské mestá SR vrátane hlavného a spolu s D1 zabezpečuje tranzitnú prepravu z Poľska do Maďarska.

Vybudovanie južného obchvatu Trnavy na E75 (I/61) dostalo od štátu najvyššiu prioritu ako projekt č.1 v PUM. Prečo sa tak nestalo v Piešťanoch, kde je cesta E75 vedená aj husto obývanými časťami mesta ? V zmysle Prílohy 1c Zásobníka projektov schváleného PUM TTSK sa dokonca principiálne celkom upustilo od vybudovania severozápadného obchvatu Piešťan !? Jedná sa azda o snahu štátu (zastúpeného SSC) zbaviť sa svojej zodpovednosti za budovanie cestnej infraštruktúry v Piešťanoch resp. o záujem presunúť z časti svoje kompetencie na plecia TTSK ? Myslím si, že obyvatelia nášho mesta majú právo vedieť, prečo sa týmto spôsobom dopravní analytici/autori PUM zrejme rozhodli ignorovať naše všeobecné práva, ako rovnocenných občanov SR.

O pripravovanom strategickom pláne rozvoja dopravy do roku 2050 (PUM) v Trnavskom kraji som sa dozvedel z portálu Transportsk koncom januára 2021 – cca 3 dni pred rokovaním Zastupiteľstva TTSK, ktoré plán schválilo. Prvý dojem z PUM som mal pozitívny, spojil som si ho so začínajúcou rekonštrukciou Autobusovej stanice v Piešťanoch, ako aj s plánovanou obnovou nášho letiska, hoci tento projekt nemal pridelené poradové číslo ani investora. Do I. etapy PUM pre Piešťany do r.2025 bol zaradený aj projekt vybudovania Osobného prístavu Piešťany v rámci vodnej dopravy.

Istú nespokojnosť som pociťoval už s návrhom budovania základnej cestnej infraštruktúry Piešťan (Karty projektov – Príloha č.5 PUM), kde sa nachádzajú 4 projekty budovania obchvatov mesta. Tri projekty boli zaradené do II. etapy PUM (r. 2025-2030), posledný – Juhozápadný obchvat Piešťan, bol zaradený až do plánovanej III.etapy PUM do roku 2040. Nezdalo sa mi síce ani trochu logické rozdeliť budovanie 2 západných obchvatov mesta na ceste I/61 do rôznych časových etáp, v tejto fáze poznania som však ešte dôveroval autorom plánu rozvoja dopravy…

Hľadal som nejaký odkaz na PUM v miestnej printovej aj bezprintovej tlači, ale nenašiel som tam nič. Obrátil som sa na viacerých poslancov MsZ Piešťany, ale nikto z nich mi nevedel poskytnúť žiadne informácie o priebehu prípravy PUM. Nakoniec som sa k niečomu dopátral na mestskom úrade – podľa vyjadrenia jeho zamestnankyne Mesto Py dávalo oficiálne stanovisko na verejnom pripomienkovaní PUM v Trnave v júni 2020. Jednou z požiadaviek Mesta malo byť aj preloženie plánu vybudovania Južného obchvatu mesta (cesty II/499 s mostom cez Váh) do I.etapy PUM do r. 2025, čo ma upokojilo. Na tento dlho plánovaný obchvat mesta obyvatelia Piešťan už čakajú dlho…

Môj optimizmus začal vyprchávať hneď po prečítaní Zápisnice z 1.rokovania Zastupiteľstva TTSK v r.2021. Strategický dokument PUM bol schválený s dodatkom, že do Zásobníka PUM je pri jeho aktualizácii potrebné doplniť projekt vybudovania cesty I. triedy Galanta – Medveďov. Požiadavku Mesta Py na zmeny v priorite projektov autori dokumentu neakceptovali, napriek zrejmým faktom svedčiacim o oprávnenej požiadavke Piešťan. Prečo si to myslím?

Prvých 9 schválených projektov v Zásobníku PUM pre I.etapu do r.2025 je venovaných cestným obchvatom miest Trnava (3), Dunajská Streda, Senica, Hlohovec (3) a Holič. Ak si uvedomíme, že mestá Galanta a Skalica už majú cestné obchvaty vybudované, zostávajú už medzi mestami TTSK s počtom obyvateľov nad 10 tisíc bez cestného obchvatu iba Piešťany! S počtom obyvateľov cca 27,5 tisíc sú Py nielen 2. najväčším mestom kraja, ale aj jediným mestom so štatútom kúpeľného. Prečo sa v rámci schváleného PUM projekty obchvatov Piešťan (v Zásobníku PUM č.34, 36 a 70) dostali do II. resp. až III. etapy a navyše sa principiálne porušil princíp financovania projektov, ktoré má podľa schváleného materiálu PUM zabezpečovať TTSK bez účasti štátu (SSC) ?

Prieťahom Piešťan je vedená aj cesta nadregionálneho významu II/499 zabezpečujúca dopravné prepojenie okresov Myjava, Piešťany, Topoľčany a Prievidze s preklenutím pohorí Malých Karpát a Považského Inovca. Prakticky neuralgickým bodom II/499 je technicky nevyhovujúci Krajinský most v Piešťanoch, ktorý ako jediný funkčný cestný most cez Váh v Piešťanoch už nie je schopný zabezpečovať nákladnú dopravu vozidiel nad 3,5 tony. Túto situáciu by mal vyriešiť južný obchvat mesta s novým mostom cez Váh, ale iba po výpadovku cesty I/61 na Trnavu v blízkosti polikliniky.

Ako sa dostanú prichádzajúce vozidlá z križovatky nového južného obchvatu s cestou I/61 na výpadovku cesty II/499 smer Vrbové, ak nebude vybudovaný juhozápadný obchvat mesta do roku 2040 ? Na túto potrebu v rokoch 2030-2040 dopravní analytici a autori PUM asi trochu pozabudli… Po vybudovaní južného obchvatu mesta a pri nameranej intenzite dopravy cca 50 tisíc vozidiel denne, je možné očakávať v dopravnej špičke neriešiteľné zápchy na spoločnom úseku ciest I/61 a II/499 prakticky až po výpadovku z mesta smerom na Vrbové. Dopravný uzol ciest I/61 a II/499 je potrebné v PUM riešiť prioritne čo najskôr.

Na ceste II/499 bola vrámci prípravy PUM napočítaná intenzita dopravy takmer 30 tisíc vozidiel denne, čo je viac ako v Hlohovci na ceste II/513, spájajúcej okresy Hlohovec a Nitra. Pritom má obchvat Hlohovca na ceste II/499 podľa schváleného PUM financovať štát prostredníctvom SSC. Uznávam, že neľahkú dopravnú situáciu obyvateľov Hlohovca (zaťaženého prejazdom cca 40 tisíc vozidiel denne) je potrebné riešiť. Len jednoducho nechápem, prečo má obchvat mesta na ceste

II. triedy financovať štát prostredníctvom SSC !? V súlade s prijatou filozofiou budovania cestnej infraštruktúry PUM by bolo logické, ak by budovanie obchvatov Hlohovca na cestách II. triedy zabezpečoval TTSK a vybudovanie západného obchvat Piešťan na medzinárodnej ceste E75 financoval štát…

Situácia v Piešťanoch je z hľadiska dopravy podobná, ako o niečo menšom okresnom meste Senica, ktorou denne prechádza takmer 40 tisíc vozidiel a aj cez Senicu sú vedené cesty I. a II. triedy prieťahmi mesta. Budovanie obchvatu Senice na ceste I. triedy má podľa PUM financovať SSC, kým na ceste II. triedy je investorom TTSK. Prečo by to nemalo byť riešené podobne aj vo väčšom meste Piešťany ? Ak sú projekty obchvatov Senice aj Hlohovca v zásobníku PUM zaradené medzi prioritné do I. etapy, prečo je väčšie a navyše kúpeľné mesto zaradené až do II. a III. etapy ?

Vážený pán župan Jozef Viskupič, veľmi si vážim Vaše aktivity, ktoré pomohli Piešťanom napr. pri sanácii nášho medzinárodného letiska. Po prečítaní uvedených informácií – nemôžu sa občania Piešťan cítiť v schválenom PUM TTSK ako diskriminovaní z pohľadu budovania cestnej infraštruktúry v Trnavskom kraji?

Ako bývalý vodohospodár si dovolím ešte jednu poznámku na tému Osobného prístavu Piešťany, ktorý má byť vybudovaný už v I. etape PUM do r.2025 v rámci budúceho rozvoja vodnej dopravy. Prístav niekto naplánoval bez toho, aby požiadal o súhlas správcu v.v. toku SVP š.p., OZ Piešťany. Podľa PUM má byť prístav v skutočnosti vybudovaný na Biskupickom kanále v lokalite Dlhé kusy pri Hornej Strede. Biskupický kanál je splavný iba v Piešťanoch na úseku od mosta pri Bodone po sútok s Váhom, ako mohol niekto vôbec navrhnúť takýto projekt na nesplavnom toku?

Bez dobudovania plavebných komôr na Vážskej kaskáde a vybudovania vodného diela Sereď – Hlohovec je otázka splavnenia Váhu v úseku Žilina – Komárno bezpredmetná. Problematický je aj časový horizont splavnenia Váhu do roku 2050 v PUM. Z uvedených dôvodov sa javí aktuálna investícia do Osobného prístavu Piešťany v I. etape PUM ako úplne zbytočná. Naplánované financie by sa mohli presunúť do iných potrebných „zelených“ projektov, ako napr. pripojenia Piešťan na Vážsku cyklomagistrálu s dobudovaním plnohodnotného úseku cyklotrasy medzi obcami Drahovce a Horná Streda…

Na záver mi dovoľte vysloviť môj názor. Návrhy budovania obchvatov Piešťan v PUM vyznievajú chaoticky a nekorešpondujú s reálnymi potrebami mesta. Plánovaná prepojka ciest I/61 a II/507 severne od Piešťan do roku 2030 s potrebou vybudovania ďalších 2 veľkých premostení Váhu a Biskupického kanála bude pre TTSK finančne náročná a dosť luxusná, vzhľadom na v súčasnosti jestvujúce funkčné prepojenie týchto ciest blízkou diaľnicou v úseku Horná Streda – Lúka…

Čo by sa stalo, ak by sa prehodnotilo financovanie obchvatov Hlohovca na cestách II.triedy, ktoré by malo ísť štandardne z prostriedkov TTSK a ušetrené financie by SSC investovala do západného obchvatu Piešťan na ceste I/61 (E75) ? TTSK by ušetril prostriedky naplánované na juhozápadný obchvat Piešťan. A bolo by to oveľa lepšie pre obyvateľov Piešťan, ktorý by tak mohli stratiť pocit diskriminácie mesta v PUM. Bola by to alternatíva, ktorá by bola finančne nezaťažila TTSK ani štát reprezentovaný SSC. Nemám vzdelanie v oblasti dopravných stavieb a preto môžu byť niektoré moje úvahy nepresné. Myslím si, že bez vybudovania základnej dopravnej infraštruktúry v dnešnej dobe principiálne nie je možný rozvoj žiadneho moderného mesta. Odkladanie riešenia dopravných problémov o 10-20 rokov je neúnosné.

Vybudovaním uceleného Západného obchvatu Piešťan na ceste E75 (I/61) by sa mohlo potenciálne predísť aj očakávanému dopravnému kolapsu v Piešťanoch v prípade, že by z nejakých dôvodov musela byť na dlhšie odstavená premávka na D1. Cesta I/61 by v tom období musela zabezpečiť okrem našej vnútroštátnej aj nosnú časť tranzitnej dopravy z Poľska do Maďarska. Viesť ju po ceste E75 prieťahom mesta Piešťany si asi nevie nikto predstaviť…

Z horeuvedených dôvodov ako občan navrhujem, aby bol projekt vybudovania západného obchvatu Piešťan na ceste E75 (I/61) zaradený do Zásobníka prioritných projektov budovaných vo verejnom záujme pri najbližšej aktualizácii PUM. Odporúčam to zabezpečiť formou uznesenia Zastupiteľstva TTSK podobne, ako v prípade doplnenia projektu cesty I. triedy Galanta – Medveďov na 1.rokovaní Zastupiteľstva kraja zo dňa 27.1.2021.

S úctou Peter Zemánek