Blog Lívie Gažovej: Piešťany potrebujú hlavného architekta

Pokiaľ nezabúdame na predvolebné sľuby, mesto Piešťany stojí pred úlohou zriadenia útvaru hlavného architekta. V akej forme by mal fungovať, ešte nevieme, ale inšpirovať sa môžeme v iných mestách. V polovici februára sa v Nitre uskutočnila konferencia o mestských architektoch. Noví ľudia z radnice si pozvali odborníkov, aby im poradili, ako útvar sfunkčniť. Tento moment mi je sympatický.

Čo hlavný architekt vlastne robí? Pripravuje koncepčné dokumenty, zadania pre architektonické súťaže a analýzy, rozhoduje o zmenách územného plánu, môže mať na starosti technickú mapu mesta alebo sa vyjadrovať k odpredaju mestských pozemkov.

Niektorí sa vyjadrujú ku všetkým zámerom v meste, dokonca i k drobným stavbám či k farebnosti zateplenia. Nie sú zahltení administratívou ako stavebný úrad, naopak, spolu so svojím tímom starostlivo komunikujú s verejnosťou, chodia do terénu a zabezpečujú participatívne procesy.

Hlavný architekt je dobre odborne pripravený viesť debatu s developermi a investormi. V styku s investormi môže byť od poskytovania územnoplánovacej informácie až po vyjadrovanie sa k investičným zámerom.

Je ich rovnocenným partnerom, čo je prínosné pre obidve strany. Vo väčších mestách sú útvary hlavného architekta väčšími rozpočtovými organizáciami (napr. IPR v Prahe), v prípade malých miest to môže byť aj externista, ale väčšinou ide o interného pracovníka s tímom ľudí. Napr. Martin alebo Prešov má odbor s deviatimi ľuďmi. V Trenčíne teraz prijali samostatného človeka len na dáta. Sen.

Hlavní architekti jednohlasne odporúčajú byť v organizačnej štruktúre umiestnený pod primátorom. Ako si to mestá môžu dovoliť? O tom sa nehovorí, lebo je to ich priorita a každý to chápe.

Aké charakteristiky by mal mať hlavný architekt? Niektorí si myslia, že by to mal byť skoro nadčlovek. Netreba ho preceňovať, napriek tomu pri dobrom nastavení kompetencií a tímu vie byť mestský architekt nepostrádateľný.

Keď hlavná architektka Prešova na konferencii mávala novým manuálom verejných priestorov, keď architektka z Martina ukazovala obrázky z architektonickej súťaže na novú plaváreň a keď hlavný architekt Trenčína hovoril o medzinárodnej urbanistickej súťaži a najmä o procese, ktorý jej predchádzal, celkom som sa za Piešťany hanbila.

Mestá sú už inde a my by sme nemali zaostávať.

Lívia Gažová, Piešťanský okruh