06.10.2015 # 09:25 # 09:25

Blog Jozefa Drahovského: Zastupiteľstvo prerokuje aj správu o stave letiska

Už v októbri sa stanovujú počty prvých tried na stredných školách pre budúci školský rok, taktiež je poskytnutá správa o stave nášho letiska a pokročili aj rokovania o úvere, z ktorého sa možno budú realizovať investičné akcie aj u nás v Piešťanoch. Aj o týchto bodoch je rokovanie TTSK v stredu 7. októbra 2015.

ecobolle3

V druhom bode rokovania máme predložený materiál na určovanie počtu tried prvého ročníka pre školský rok 2016/2017. V Piešťanskom okrese sa to týka týchto škôl: Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany má požiadavku 1 triedu – VZN určuje 1 triedu, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany požiadavka 4 – návrh 4, Gymnázium Jána Baltazára Magina požiadavka 3 – návrh 2, SPŠ elektrotechnická Piešťany 3 – 3, Hotelová akadémia Ľ.W. Piešťany 4 – 4, SOŠ zahradnícka Piešťany 2 – 1, SOŠ technická Piešťany 5 – návrh 3 + 1, SOŠ obchodu a služieb Piešťany 6 – 5, SOŠ Rakovice 3 – návrh 3 + 1. Demografický vývoj nás môže potešiť, pretože počet prvákov na stredných školách by mal stále rásť. Z predpokladaných 459 v roku 2016 až na 545 v roku 2023.

Čo sa týka informácií o Letisku Piešťany a.s., ktorej akcionármi sú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a štát, táto správa obsahuje informáciu o oddĺžení letiska po kapitalizácii pohľadávok kraja (Mesto Piešťany tam má stále pohľadávku na zaplatenie dane), informáciu o spracovaní desaťročného plánu o postupnom znižovaní straty a získavaní pomoci od štátu, ako aj informáciu o charterových letoch v roku 2016, ktorých by malo byť zatiaľ 12.

V programe je aj informácia o stave rokovaní o úvere vo výške 5 mil. EUR, ktorým chce TTSK pokryť prevažne realizáciu investičných akcií v rámci kraja. Konkrétne projekty, ktoré budú z tohto úveru kryté po jeho schválení, budú samozrejme ešte upresnené po rokovaniach.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 39/2015 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku  2016/2017
3. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2015/2016
4. Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest TTSK
5. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
6. Informácie
a) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2018
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2015
c) Informácia o stave rokovaní o úvere k 25.09.2015
d) Informácia o plnení Zmluvy o prevode akcií uzatvorenej so spoločnosťou Svet zdravia, a.s.
e) Informácia o stave Letiska Pieštany, a.s.
f) Informácia o XI. Metodickom dni Trnavského samosprávneho kraja
g) Informáciu o Rade partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 (doplňujúca informácia)
h) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 15.09.2015)
i) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od septembra 2015 do novembra 2015
7. Rôzne
8. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský

Inzercia
  • Ajeto

    Pán Drahovský, ste poslancom vo VÚC TT aj v meste PN, dokonca aj v jej rade, mali by ste vedieť, že Gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch už neexistuje. Neviem prečo nám podsúvate na čítanie body programu zasadnutia, ktorý si môžeme prečítať na www VÚC TT. Váše blogy sú mlátením prázdnej slamy, Aspoň jedenkrát by ste mali prehovoriť o čomsi konkrétnom, čo ste Vy sám ako dvojnásobný poslanec vykonali.

X