Blog Jozefa Drahovského: Majetok a dotácie na rokovaní zastupiteľstva TTSK

Vyhodnotenie 20. kola obchodnej verejnej súťaže (OVS) a rozdelenie dotácií sú hlavné body, ktoré sa dotknú aj Piešťan a okolia.

V stredu 22. apríla o 13.00 h sa uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Na tomto zasadnutí sa vyhodnotí a ukončí 20. kolo OVS. V Piešťanoch sa pravdepodobne podarí na základe ponuky odpredať Objekt Emitor na Tesle, ale pozemok pri SOŠ na Mojmírovej , napriek tomu, že dostal ponuku na kúpu, nebude kvôli nízkej ponúknutej cene odpredaný.

Dlhodiskutovaná Vila Löger nedostala žiadnu ponuku na kúpu. Zároveň bude vyhlásené ďalšie kolo OVS, kde sa už Vila Löger v ponuke nenachádza, avšak je tam zaradený nový pozemok s výmerou 1484 m2 odčlenený z parcely patriacej Hotelovej akadémii L.Wintera v Piešťanoch.

V blízkosti tohto pozemku zároveň investor Lekáreň pri Váhu odstupuje od odsúhlaseného predaja pozemku o výmere 1291 m2 v predchádzajúcom kole súťaže, pretože na predanom pozemku boli zistené prechádzajúce inžinierske siete, a preto výstavba na ňom bude problematickejšia. Tento pozemok sa po prehodnotení ceny opäť zaradí do predaja v lete.

Ďalším zaujímavým bodom je aj návrh na navýšenie základného imania spoločnosti Letisko Piešťany a.s. o kapitalizovanú pohľadávku TTSK. To znamená, že to, čo letisko dlhuje kraju bude krajom pripísané ako vklad do letiska. Tým sa kraj zbaví ťažko vymožiteľnej pohľadávky, letisko nebude už dlžníkom kraja a kraj získa väčšie percento akcií, stane sa ešte majoritnejším majiteľom letiska.

Dotácie z kraja v Piešťanoch pravdepodobne dostanú tieto subjekty: kultúra – Mgr. Zora Petrášová 200 EUR, Mestská knižnica 280 EUR, práca s mládežou – ŠHK37 220 EUR, OZ Úsmev 220 EUR, Mestská knižnica 220 EUR, Tenisový klub Kúpele 220 EUR, sociálna oblasť – Mesto Piešťany 365 EUR, Pomoc ohrozenému dieťaťu 650 EUR, šport – TJ Družba Piešťany 280 EUR, ŠHK37 200 EUR, Tenisový klub Kúpele Piešťany 200 EUR.

Celý program zasadnutia:

1.    Kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia Zastupitelstva Trnavského samosprávneho kraja a z 1. mimoriadneho zasadnutia Zastupitelstva Trnavského samosprávneho kraja
2.    Predaje prebytocného nehnutelného majetku na základe 20. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
3.    Návrh na prevod vlastníctva nehnutelného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 21. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
4.    Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc.c. 5722/2 o výmere 24 m2 v k.ú. Trnava, kupujúcemu Západoslovenská distribucná, a.s. Bratislava
5.    Návrh na prevod vlastníctva nehnutelností v meste Leopoldov
6.    Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice – 1. etapa – vysporiadanie majetkovoprávnych vztahov
7.    Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
8.    Návrh na uloženie záväzného pokynu správcovi v konkurznom konaní úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. na spenaženie majetku oddelenej podstaty (stavba Hotel Branc v Senici)
9.    Návrh na postúpenie pohladávky spolocnosti SMS TTSK s.r.o., Starohájska 10, 917 01 Trnava  voci dlžníkovi – spolocnost Letisko Pieštany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Pieštany  na Trnavský samosprávny kraj a jej vklad do základného imania spolocnosti Letisko Pieštany, a.s.
10.    Zmena a doplnenie uznesenia c. 121/2014/06 zo dna 17. septembra 2014 – Úprava križovatky v obci Cierny Brod – vysporiadanie majetkovoprávnych vztahov
11.    Zmena uznesenia c. 140/2014/08 v bode 1 písm. b) – predaj pozemkov v k.ú. Pieštany
12.    Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy c. 1/2015 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2015“
13.    Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy c. 2/2015 „Podpora mládežníckych aktivít na rok 2015“
14.    Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy c. 3/2015 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných obcanov“
15.    Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy c. 4/2015 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v  TTSK“
16.    Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy c. 5/2015 „Podpora športových aktivít pre  všetkých na rok 2015“
17.    Návrh na menovanie do funkcie riaditela Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
18.    Návrh na menovanie do funkcie riaditela Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medvedove
19.    Informácie
a)    Informácia o úprave rozpoctu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2015 c. 1/2015
b)    Informácia o danových príjmoch TTSK za január – marec 2015
c)    Informácia o výsledku obchodnej verejnej sútaže o najvhodnejší návrh na prevod  pohladávky TTSK voci dlžníkovi Realitný fond Hniezdne, s.r.o., v konkurze
d)    Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci programov EÚ
e)    Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dnu 15.03.2015)
20.    Rôzne
21.    Interpelácie


Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.


 

Autor: Jozef Drahovský, Foto: www.infonet.tv