Blog Dušana Danišku: Piešťanom chýba komunikačný plán

Napriek môjmu úsiliu sa mi nepodarilo nájsť dokument, ktorý by určoval komunikačný plán Piešťan. Ak takýto dokument existuje, tak je na zváženie minimálne forma jeho zverejnenia, pretože aj to je spôsob komunikácie mesta.

Tento nedostatok považujem za veľmi podstatný a myslím si, že by sa mal čo najskôr odstrániť. Treba vypracovať komunikačný plán Piešťan, v rámci ktorého by bola definovaná o.i. krátkodobá aj dlhodobá stratégia mesta v oblasti rozvoja marketingu cestovného ruchu a komunikácie s potencionálnymi investormi.

Pod pojmom marketing mesta môžeme rozumieť súbor nástrojov a metód, ktorými sa mesto snaží urobiť si predstavu o svojej trhovej hodnote v rozdielnych trhových segmentoch a ďalej využívať v budúcom období. [1]

Piešťany majú čo ponúknuť. Dobrá poloha a dostupnosť, medzinárodné letisko, svetoznáme meno, príjemné prostredie, história v oblasti vedy a výskumu (areál Slovenskej akadémie vied), technologické zázemie (areál bývalej Tesly, terajsí ON Semiconductor), historické pamiatky, rozvinutý turistický ruch.

Produktom mesta je podľa Janečkovej a Vaštíkovej (1999) všetko čo môže mesto ponúknuť svojim obyvateľom, návštevníkov, podnikom, potenciálnym investorom a všetko čo slúži k uspokojovaniu ich potrieb. Môžu to byť napríklad prírodné útvary, historické pamiatky, liečebné pramene, kultúrne, spoločenské či športové udalosti. [1]

Všetky tieto pozitíva však treba vedieť komunikovať na všetky strany. T.j. interne v rámci mestského úradu alebo zastupiteľstva a aj navonok smerom k občanom, turistom, investorom, štátnej správe a podobne.

Aby komunikácia bola efektívna, musí mať stanovené pravidlá a stratégiu, všetko zhrnuté v ucelenom komunikačnom pláne. V rámci stratégie by mali byť identifikované strednodobé a dlhodobé ciele, ktorým sa forma komunikácie musí prispôsobiť.

Komunikačný plán je rozsiahly dokument, ktorý by mali tvoriť odborníci, prípadne by mali pri jeho vzniku minimálne asistovať. Súčasťou komunikačného plánu kapitoly zaoberajúce sa napr. [2]:

– identitou a imidžom mesta
– cieľovými skupinami v rámci internej resp. externej komunikácie
– komunikačnými prostriedkami vhodnými pre jednotlivé cieľové skupiny
– získavanie spätnej väzby na chod mesta (ankety, petície, prieskumy, …)
– využitie informačných technológií
– porovnanie komunikačných plánov iných miest
– spôsob financovania komunikácie a jej riadenia na Mestskom úrade

Text: Dušan Daniška Foto/Credit: rawpixel

Zdroje: [1] Marketingová komunikácia mesta Martin zameraná na využitie IT, Bakalárska práca, Michaela Ďanovská, Mendelova univerzita v Brně, 2016, https://theses.cz/id/sxg590/zaverecna_prace.pdf  [2] Komunikačný plán mesta Zvolen, príloha, 2009, http://strategia.zvolen.sk/download_file_f.php?id=71457