Blog členov Seniorského parlamentu: Spravodlivé dane a poplatky

Nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva v utorok 13. decembra, prvé po voľbách, sa bude venovať aj daniam z nehnuteľností a poplatkom za odvoz odpadu.

Dane a poplatky za odvoz platíme my všetci sídliaci tu v Piešťanoch, pričom nikto asi nečaká iné ako zvyšovanie.

Vieme, že mesto potrebuje viac peňazí, pretože všetky ceny podstatne narástli, (len inflácia je viac ako 10%) a teda musí zvýšiť príjmy, ak chce zabezpečiť svoje výdaje.

Ale – mesto musí zohľadniť aj sociálne situácie občanov, pretože niektorí na podstatné navýšenie ani nemajú a možno aj nebudú platiť, a naopak – niektorí si navýšenie ani nevšimnú. Príklad: navýšenie dane pre byty a nebytové priestory je 120%, nebytové priestory (napr. garáže) o 44%, chaty a stavby na rekreáciu 25%, apartmány o 10%.

Mestský zákon – všeobecne záväzné nariadenie (VZN) – a ním stanovené dane a poplatky musia byť spravodlivé, to znamená majú zaťažovať každú povinnú osobu rovnakým pomerom k výške jeho príjmov a ceny majetku.

V našom meste žije pod hranicou príjmovej chudoby približne 8% občanov, stovky bezdomovcov a iné osoby v sociálnej núdzi a mnohé – možno väčšina – dôchodcovských rodín patrí do skupiny nízkopríjmových.

To nie sú ľudia ktorí sa vyhýbali práci, ale mnohí mali nízke tabuľkové platy a po odchode do dôchodku im tento bol vypočítaný zhruba na polovici dovtedajšej výšky platu. Tiež každá matka dieťaťa má dôchodok o zhruba 37€ nižší kvôli materskej. Tieto okolnosti treba zohľadniť pri daniach a poplatkoch.

Napriek tomu, že to doterajšie VZN umožňujú zníženie platieb, mesto v pripravovaných VZN nestanovilo žiadnu diferenciáciu výšky poplatkov a daní podľa situácie platcu.

Ako možný vzor uvedieme patričné údaje z príslušného VZN mesta Košice, (a takých miest a obcí je veľa), kde pri komunálnom odpade riešili úľavy nasledovne:

Správca poplatku za komunálne odpady zníži poplatok v prípade paušálneho zberu o 50% fyzickej osobe vo veku nad 62 rokov (počnúc najbližším zdaňovacím obdobím po dovŕšení 62 rokov), 30 % osobám do 5 rokov, 25 % na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti, v prípade viac ako štvorčlennej domácnosti, 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 50 % prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.

Podobný príklad k daniam, znova z Košíc:

Daň z pozemkov sa znižuje o 30 % u pozemkov vo vlastníctve fyzickej osoby v hmotnej núdzi alebo fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50 % u stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, a bytov vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi a fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Ďalej sú oslobodené pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na ich postihnutie ekologickými katastrofami, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.

Sme presvedčení, že v tomto zmysle je potrebné prehodnotiť súčasné návrhy a doplniť pripravované všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Piešťany.

Dôvod prečo tak konať je aj v nadpise: zákony mesta musia byť spravodlivé pričom súčasné návrhy VZN nie sú: neberú ohľad na chudobných, od ktorých žiadajú rovnaké platby ako od násobne bohatších. Navyše: toto mesto v státisícoch brigádnických hodín budovali a zveľaďovali práve aj tí, čo sú teraz už v dôchodkovom veku a vo veľkej väčšine patria medzi nízkopríjmové osoby.

Je na poslancoch, aby tieto skutočnosti zohľadnili a upravili pripravované VZN a je na občanoch aby predložili mestu pripomienky a návrhy k zmene VZN ako to umožňuje zákon.

Mesto podľa zákona vyzýva občanov k podaniu pripomienok, ktoré je možné písomne predložiť do 13. decembra, deviatej hodiny. (Dátum zverejnenia je 2. decembra, 9 hodín 22 minút. Ak chcete zmeny VZN,  predkladajte návrhy. Stačí napísať, s čím nesúhlasíte a čo navrhujete a odoslať na adresu lucia.durackova@piestany.sk, na vedomie sekretariat@piestany.sk.

Mimo písomných pripomienok je možné vystúpiť k danej problematike aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva v utorok 13. decembra od 14 hodiny.

 

 

Text: Martin Čimo, Marian Fabian – Seniorský parlament Piešťany