Na žiadosť o voľbu poštou zostáva už len pár dní

O voľbu poštou môže volič s trvalým bydliskom na Slovensku požiadať zaslaním listu alebo e-mailu najneskôr 10. januára 2020. Radnica mu potom pošle hlasovacie lístky. Jeden z nich treba v špeciálnej obálke doručiť na jej adresu do 28. februára.

Piešťanci žijúci v zahraničí môžu požiadať tunajšiu radnicu o voľbu poštou listom zaslaným adresu Mestského úradu Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo e-mailom na volbapostou@piestany.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Tie sa uskutočnia 29. februára 2020, takže najneskorší termín na podanie žiadosti o voľbu poštou je 10. január.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, mesto Piešťany zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom Voľba poštou – Election By Mail a vypísanou adresou mesta ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa).

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020).

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič