Máte doma budúceho škôlkára? Zápis bude v máji

Mesto Piešťany ako zriaďovateľ, po dohode s riaditeľkami materských škôl, určilo termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 od 10. mája do 12. mája 2021.

Tento termín platí pre všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany. Rodičia môžu prísť deti zapísať v čase od 10.00 do 17.00 h. Miestom konania zápisu sú všetky materské školy a ich elokované pracoviská. Celý zoznam nájdete na mestskej web stránke, kde je tiež formulár žiadosti o prijatie do škôlky.

„Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste v zmysle vyhlášky,“ informovala ďalej radnica. Spolu s miestom a termínom majú byť zverejnené aj podmienky prijatia detí do škôlky.

Mesto ďalej oznámilo, že riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v spádovom území materskej školy.  Toto pravidlo sa týka detí, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. Predprimárne vzdelávanie je pre ne totiž povinné.

„Spádové územie materskej školy je určené Nariadením o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok,“ uvádza ďalej radnica. Nariadenie o spádovosti materských škôl nájdete na tejto adrese.

Informácie o termíne zápisu do Cirkevnej materskej školy sv. Michala Archanjela budú zverejnené na jej web stránke.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk