Elektrárňa je pre verejnosť zatvorená, našla však strategického partnera

Nedávno opravenú priemyselnú pamiatku bude po novom prevádzkovať Komunitné centrum Nitra. Toto občianske združenie zvíťazilo v súťaži vyhlásenej Nádáciou ZSE, ktorá je vlastníkom Elektrárne Piešťany. Pamiatka je počas prázdnin zatvorená.

K termínu uzávierky 7. júla preložilo svoju ponuku na partnerstvo päť subjektov. Komisia hodnotila na základe dosiahnutých výsledkov v nasledovných kritériách: koncepcia a strategické smerovanie; relevantné dosiahnuté výsledky a personálne zabezpečenie; marketingový plán komunikácie aktivít a udržateľný plán financovania.

Na základe odporúčania hodnotiacej komisie, bol ako najlepší vyhodnotený návrh Komunitného centra Nitra. OZ Komunitné centrum Nitra má bohaté skúsenosti v oblasti vytvárania medzisektrových partnerstiev, v oblasti poskytovania neformálnej vzdelávacej a tréningovej činnosti, vo vytváraní podmienok na sebarealizáciu jednotlivcov. Jedným z dlhodobých strategických cieľov OZ Komunitné centrum Nitra je vyhľadávanie zaujímavých ľudí, subjektov a vytváranie platforiem a strategických partnerstiev, cez ktoré OZ môže rozširovať svoje aktivity aj za hranice Nitrianskeho kraja.

Ambíciou predkladaného projektu je v priebehu troch rokov vytvoriť z Elektrárne Piešťany centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Študenti základných, stredných škôl a návštevníci spoznajú významných slovenských vedcov a ich vynálezy. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií sa zábavnou formou dozvedia viac o fungovaní elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energie. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov im predstavíme prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia.

V rámci partnerstva poskytne Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Inštitucionálna podpora pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít bude v prvom roku vo forme grantu v maximálnej výške 90-tisíc eur.

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.
V súčasnosti funguje ako interaktívne centrum pre študentov, kde si môžu prakticky overiť teoretické poznatky získané na vyučovaní.

Vlastníkom budovy je Nadácia ZSE. Zámerom Nadácie je podporovať rozvoj vzdelávacích aktivít na témy ekológia, klimatické zmeny, globálne vzdelávanie trvalo udržateľný rozvoj, energetické inovácie tak, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie.

Zdroj: nadaciazse.sk