27.06.2017 # 11:23 # 11:23

Blog Jozefa Drahovského: Krajskí poslanci sa budú zaoberať aj cyklochodníkmi

V stredu 28. júna sa o 13-tej hodine v Trnave uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Po kontrole plnenia uznesení bude vyhodnotené a vyhlásené ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku, upravia sa pozemky kvôli cestám, nominujeme zástupcov do orgánov klastrov a zaoberať sa budeme aj petíciou z obce Voderady. V závere prídu na rad informácie o zmenách rozpočtu a príjmoch, ako aj akciách a projektoch. V bode rôzne sa budeme zaoberať voľbami a cyklochodníkmi.

V ďalšom kole obchodnej verejnej súťaže sa zapojil len jeden záujemca, ktorý prejavil záujem o objekt bývalej Hlásky v južnej časti Piešťan. TTSK sa snaží odpredať tento majetok už 26 kôl, a keďže doposiaľ to bolo neúspešné, tak aj napriek ponúknutej cene v hodnote 51,2 % zo znaleckého posudku, pravdepodobne prejde návrh predaja, pretože daná nehnuteľnosť je ešte stále v problematickom majetkovom vzťahu k tretím osobám.

Do ďalšieho ponukového kola tak zostanú ešte 3 nehnuteľnosti z Piešťan: ihrisko pri SOU vodohospodárskom, budova SPŠE na Námestí SNP a bývalé Figaro na Kollárovej.

V úpravách rozpočtu sme sa u nás v Piešťanoch dočkali len podpory spoločenského podujatia v Piešťanoch v Balneologickom múzeu (premenovanie a odhalenie busty) v sume 5000 EUR a navýšenia prevádzkových nákladov na udržiavanie objektu Figara o 8000 EUR.

V informáciách sa dozvieme, že NADÁCIA DAR, zriadená TTSK, v roku 2016 podporila liečenie klientov Adeli centra v Piešťanoch sumou 16 485 EUR ako aj to, že TTSK plánuje vydať cyklomapu v projekte „Všetci na bajk“, ktorá bude popisovať cyklotrasy a pozoruhodné kultúrne a prírodné miesta v kraji, a tým sa bude snažiť prilákať ľudí na cykloturistiku.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016
3. Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 c. 3/2017
4. Návrh na odpísanie nevymožitelnej pohľadávky organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti TTSK
5. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 28. kola obchodnej verejnej sútaže
6. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 29. kola obchodnej verejnej sútaže
7.    Kúpa nehnuteľností v k. ú. Okoč do vlastníctva TTSK a zverenie do správy DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec
8. Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 858/13 s výmerou 81 m2 v k.ú. Šoporňa
9. Prevod novovytvorených pozemkov parc.č. 606/4, parc.č. 606/5 a parc.č. 606/6 s celkovou výmerou 129 m2 v k.ú. Veľké Kostolany do vlastníctva  Obce Veľké Kostolany
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 394/2017/23 zo dňa 5.4. 2017 – Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1146 v k.ú. Skalica do vlastníctva TTSK“ – zmena názvu a sídla investora
11. Návrh na schválenie zmluvy: „Zmluva o nájme pozemkov č. BA/2017/23“ k projektu SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja, podaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
12. Návrh nominácie zástupcov TTSK do orgánov klastrov, v ktorých je TTSK členom
13. Zmena a doplnenie pôvodných uznesení k predloženiu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, vrátane schválenia ich realizácie a spolufinancovania z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja z dôvodu aktualizácie č. 2 vydanej MPaRV SR
14. Petícia proti rozhodnutiu Zastupiteľstva TTSK o využití súboru objektov ZSŠ PaP – bývalého internátu (domov mládeže) v obci Voderady na poskytovanie ubytovania
15. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2017
16. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 č. 2/2017
b) Informácia o celkovej výške dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.03.2017
c) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – máj 2017
d) Informácia – Účtovná závierka NADÁCIE DAR za rok 2016
e) Informácia – Ekologický čin roka 2016 (šiesty ročník sútaže)
f) Informácia o zrušení Energetického klastra CENTROPE, vytvoreného v rámci projektu Inteligentná energia, realizovaného v rámci Programu cezhraničná spolupráca  Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013
g) Informácia o činnosti Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko za rok 2016 a odpočet činnosti vo vzťahu k poskytnutej dotácii z rozpočtu TTSK za rok 2016
h) Informácia o projekte „Všetci na bajk“
i) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 15.05.2017 programového obdobia 2014-2020
j) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od apríla 2017 do septembra 2017
17. Rôzne
a) Návrh na určenie volebných obvodov, stanovenie počtu poslancov a určenie sídiel obvodných volebných komisií a komisie samosprávneho kraja pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných v roku 2017
b) Informácia o podpore cyklodopravných projektových dokumentácií a podpore budovania cykloturistických trás
18. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Text: Jozef Drahovský

 • Fero

  Pán Drahovský, vy ste oznamovateľ programu zasadnutia VÚC TT, alebo čo ste. Ak ste poslanec VÚC TT tak nám oznámte aspoň jeden jediný realizovaný úkon (vec), ktorý bol vami vykonaný v prospech voličov.

  • Jozef Drahovský

   – rokovania o spôsobe rekonštrukcie Krajinského mostu
   – rokovania k predaju Villy Löger
   – podpora kultúrnych, športových a sociálnych aktivít v okrese Piešťany
   – rokovania o rekonštrukciách ciest a škôl v Piešťanoch
   atď.

   • Fero

    Pán Drahovsky píšete všeobecné frázy nič konkrétne.

X