Blog Jozefa Drahovského: Krajskí poslanci sa budú zaoberať aj cyklochodníkmi

V stredu 28. júna sa o 13-tej hodine v Trnave uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Po kontrole plnenia uznesení bude vyhodnotené a vyhlásené ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku, upravia sa pozemky kvôli cestám, nominujeme zástupcov do orgánov klastrov a zaoberať sa budeme aj petíciou z obce Voderady. V závere prídu na rad informácie o zmenách rozpočtu a príjmoch, ako aj akciách a projektoch. V bode rôzne sa budeme zaoberať voľbami a cyklochodníkmi.

V ďalšom kole obchodnej verejnej súťaže sa zapojil len jeden záujemca, ktorý prejavil záujem o objekt bývalej Hlásky v južnej časti Piešťan. TTSK sa snaží odpredať tento majetok už 26 kôl, a keďže doposiaľ to bolo neúspešné, tak aj napriek ponúknutej cene v hodnote 51,2 % zo znaleckého posudku, pravdepodobne prejde návrh predaja, pretože daná nehnuteľnosť je ešte stále v problematickom majetkovom vzťahu k tretím osobám.

Do ďalšieho ponukového kola tak zostanú ešte 3 nehnuteľnosti z Piešťan: ihrisko pri SOU vodohospodárskom, budova SPŠE na Námestí SNP a bývalé Figaro na Kollárovej.

V úpravách rozpočtu sme sa u nás v Piešťanoch dočkali len podpory spoločenského podujatia v Piešťanoch v Balneologickom múzeu (premenovanie a odhalenie busty) v sume 5000 EUR a navýšenia prevádzkových nákladov na udržiavanie objektu Figara o 8000 EUR.

V informáciách sa dozvieme, že NADÁCIA DAR, zriadená TTSK, v roku 2016 podporila liečenie klientov Adeli centra v Piešťanoch sumou 16 485 EUR ako aj to, že TTSK plánuje vydať cyklomapu v projekte „Všetci na bajk“, ktorá bude popisovať cyklotrasy a pozoruhodné kultúrne a prírodné miesta v kraji, a tým sa bude snažiť prilákať ľudí na cykloturistiku.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016
3. Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 c. 3/2017
4. Návrh na odpísanie nevymožitelnej pohľadávky organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti TTSK
5. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 28. kola obchodnej verejnej sútaže
6. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 29. kola obchodnej verejnej sútaže
7.    Kúpa nehnuteľností v k. ú. Okoč do vlastníctva TTSK a zverenie do správy DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec
8. Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 858/13 s výmerou 81 m2 v k.ú. Šoporňa
9. Prevod novovytvorených pozemkov parc.č. 606/4, parc.č. 606/5 a parc.č. 606/6 s celkovou výmerou 129 m2 v k.ú. Veľké Kostolany do vlastníctva  Obce Veľké Kostolany
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 394/2017/23 zo dňa 5.4. 2017 – Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1146 v k.ú. Skalica do vlastníctva TTSK“ – zmena názvu a sídla investora
11. Návrh na schválenie zmluvy: „Zmluva o nájme pozemkov č. BA/2017/23“ k projektu SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja, podaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
12. Návrh nominácie zástupcov TTSK do orgánov klastrov, v ktorých je TTSK členom
13. Zmena a doplnenie pôvodných uznesení k predloženiu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, vrátane schválenia ich realizácie a spolufinancovania z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja z dôvodu aktualizácie č. 2 vydanej MPaRV SR
14. Petícia proti rozhodnutiu Zastupiteľstva TTSK o využití súboru objektov ZSŠ PaP – bývalého internátu (domov mládeže) v obci Voderady na poskytovanie ubytovania
15. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2017
16. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 č. 2/2017
b) Informácia o celkovej výške dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.03.2017
c) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – máj 2017
d) Informácia – Účtovná závierka NADÁCIE DAR za rok 2016
e) Informácia – Ekologický čin roka 2016 (šiesty ročník sútaže)
f) Informácia o zrušení Energetického klastra CENTROPE, vytvoreného v rámci projektu Inteligentná energia, realizovaného v rámci Programu cezhraničná spolupráca  Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013
g) Informácia o činnosti Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko za rok 2016 a odpočet činnosti vo vzťahu k poskytnutej dotácii z rozpočtu TTSK za rok 2016
h) Informácia o projekte „Všetci na bajk“
i) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 15.05.2017 programového obdobia 2014-2020
j) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od apríla 2017 do septembra 2017
17. Rôzne
a) Návrh na určenie volebných obvodov, stanovenie počtu poslancov a určenie sídiel obvodných volebných komisií a komisie samosprávneho kraja pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných v roku 2017
b) Informácia o podpore cyklodopravných projektových dokumentácií a podpore budovania cykloturistických trás
18. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Text: Jozef Drahovský