Covid-19: Zastupiteľstvo bude bez verejnosti

Ľudia majú možnosť poslať svoje dopyty a pripomienky elektronickou poštou alebo ich doručiť do podateľne. Rokovanie poslancov bude prenášať Piešťany TV. Informovala o tom radnica.

Zákaz hromadných podujatí sa nevzťahuje na rokovania orgánov verejnej moci, medzi ktoré patrí aj mestské zastupiteľstvo. Kvôli aktuálne epidemickej situácii však verejnosť nebude na najbližšom rokovaní poslancov prítomná. Oznámil to Mestský úrad Piešťany

„Dňa 22. októbra 2020 sa uskutoční 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany a usmernenia krajského hygienika v súlade s Opatreniami ÚVZ SR  platnými od 15.10.2020 z dôvodu  aktuálnej epidemiologickej situácie sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany bude konať bez priamej účasti verejnosti,“ oznámila radnica.

Priamy prenos rokovania poslancov bude možné sledovať cez internet, na web stránke a facebooku Piešťany TV.

Dopyty a pripomienky, ktoré sú jedným z bodov programu, môžu Piešťanci poslať na e-mailovú adresu zlatica.tapferova@piestany.sk, doručiť ich do podateľne mestského úradu alebo vložiť do schránky na budove radnice.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra, začína o 14.00 h. Pozrite si program (materiály sú dostupné na tejto adrese):

1. Otvorenie

2.  Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  27.08.2020

3. Informácia o personálnom obsadení funkcie zástupcu náčelníka pre hliadkovú činnosť a zástupcu náčelníka pre veci technické Mestskej polície mesta Piešťany

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Trhovisko CENTRUM

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Trhovisko KOCKA

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Vianočné trhy

7. Návrh na všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č.  10/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

8. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo  vlastníctve Mesta Piešťany v správe Bytového podniku Piešťany, s. r. o. v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19

9. Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej školy, Brezová  19, Piešťany zo Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a návrh na  zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej školy M.R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

10. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020

11. Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy

12. Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti sociálnej a zdravotníckej

13. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy

14. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a enviromentalistiky

15. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

16. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

17. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a. s.

18. Návrh na prenájom pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Petrom Červinkom a Danou Červinkovou, lokalita Nábrežie Ivana Krasku Piešťany

19. Návrh na prenájom pozemku medzi Mestom Piešťany a Dušanom Legátom a Ivanou Legátovou, lokalita Nábrežie Ivana Krasku, Piešťany

20. Žiadosť o zriadenie vecného bremena a uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou v zastúpení spoločnosťou Eurokapitál s. r. o.

21. Návrh na prenájom pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Soňou Jurčiakovou a Ing. Jánom Jurčiakom, lokalita Kalinčiakova, Piešťany

22.Návrh na darovanie pozemku Mestu Piešťany – od spoločnosti PONTE MVO s. r. o.

23. Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 25/2020 a návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom vnútra a Mestom Piešťany, lokalita Kocurice

24. Návrh zámeru na prenájom pozemku Mesta Piešťany pre Petra Kohúta, lokalita Staničná ul. Piešťany

25. Združenie finančných prostriedkov Mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja na „Rekonštrukciu oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch“

26. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 5.zasadnutia MsZ r. 2020

27. Podnet Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

28. Rôzne

29. Interpelácie poslancov

30. Záver

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk